வீட்டிலேயே கு ழந்தை பி ரசவித்த 16 வ யதுச் சி றுமி : சமூக வலைதளத்தால் ந டத்த வி பரீதம்!இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ச மூக வ லைதளம் மூ லம் ப ழகி சி று மி யை பா லி ய ல் வ ன் கொ டு மை செ ய் த இ ளைஞரை பொ லிசார் போ ஸ் கோ ச ட்டத்தி ன்கீழ் கை து செ ய்துள் ளனர்.

மகாராஷ்டிர மாநி லம் மு ம்பையில் 18 வ யது இ ளைஞருக்கும் 16 வ யது சி றுமி க்கும் 2 வ ருடங்களுக்கு மு ன்பு ச மூக வ லைத ளம் மூ லம் ப ழக்கம் ஏ ற்பட்டு ள்ளது.

நா ளடைவில் இ ருவரும் அ டி க் க டி நே ரில் ச ந்தித்து ப ழகி வ ந்துள் ளனர். இ ந்த நி லையில் க டந்த ஜ னவரி மா த ம் அ ந்த இ ளைஞன் வீ ட்டில் யா ரும் இ ல்லா தபோது சி று மி யை வ ரவழைத்து ள்ளார்.

அ ப்போது அ வ ரை பா லி ய ல் வ ன் கொ டு மை செ ய் து ள் ளா ர். இ தை தொ ட ர் ந் து மூ ன்று மா தங்களு க்குப் பி ற கு சி று மி தா ன் க ர்ப்பமா னதை உ ணர்ந்து ள்ளார். இ தனைய டுத்து க டந்த செ ப்டம்பர் மா த ம் பி ரசவத்தி ற்கு மு ந்தைய ப ரி சோ த னை க் கா க சு காதார மை யம் ஒ ன்றிற்கு சி று மி செ ன்று ள்ளார்.

தொ டர்ந்து ஒ ரு ஆ ண் கு ழந்தை யையும் வீ ட்டிலேயே அ ந்த சி று மி பெ ற்றெடுத்து ள்ளார். இ ச் ச ம்பவம் தொ டர்பாக சு காதார மை யம் அ ளித்த த கவலின் அ டிப்படையில் அ ந்த இ ளைஞரை பொ லிசார் போ க்சோ ச ட்டத்தின் கீ ழ் கை து செ ய்து ள்ளனர்.

இ தேபோல் உ த்திரபிரதே சத்தில் மா ர்க்கெட்டிற்கு செ ன்று வ ந்த சி று மி யை 5 பே ர் கொ ண் ட கு ம் ப ல் பா லி ய ல் வ ன் கொ டு மை செ ய் து ள் ள ன ர்.

ம ட்டுமின்றி, கு றித்த ச ம்பவத்தை கா ணொளியாக ப தி வு செ ய்து, அ தை ச மூக ஊ டகத்திலும் ப திவேற்றியு ள்ளனர். இ ச் ச ம்பவம் க டந்த 7 ஆ ம் தி க தி ந டைபெ ற்று அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்படு த்தியது.

hey