வவுனியாவில் உணவகமொன்றில் பாவனைக்கு உதவாத சி ற்று ண்டிகள்வவுனியாவில்

வவுனியாவில் உணவகமொன்றின் சிற்று ண்டிக்குள் (மு ட்டை ரோல்) பாவனைக்கு ஒவ்வாத வி னோத மு ட்டை நுகர்வோரால் இன ங்காணப்பட்டு வவுனியா நகரசபையின் பொதுச் சு காதார பரி சோ தகரின் க வனத்திற்கு கொ ண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

வவு னியாவில் அ மைந்துள்ள கூடிய சிற்று ண்டிச்சா லை ஒன்றில் இன்று மாலை தேனீர் அ ருந்தச் சென்ற வா டிக்கையாளர்களுக்கு சுட ச்சு ட பரிமாறப்பட்ட சி ற்றுண்டி க்குள் இருந்த மு ட்டை வி நோ தமாக இருந்துள்ளது.

குறித்த மு ட்டை றப்பரினாலான முட்டை போன்ற தோ ற்றத்தில் இ ருந்ததுடன் அதன் இ யல்பும் மு ற்றிலும் மா றுபட்டதாக இருந்தமையை உண ர்ந்த வாடிக்கையாளர்கள்

வவுனியா ந கரசபையின் பொ து சுகாதார பரி சோத கருக்கு அ றிவித்ததை தொட ர்ந்து குறித்த சி ற்று ண்டி ச்சாலைக்கு வி ரைந்த பரி சோ தகர் நீண்ட ஆய்வி ன் பி ன்னர் கு றித்த சி றூ ண்டிகளை கை யகப்ப டுத்தி மே லதிக நட வடிக்கைக ளுக்காக எடுத்து சென்றுள்ளனர்.

குறித்த வா டிக்கையா ளர்கள் தாம் உட்கொண்ட சிற்று ண்டியின் உள்ளிருக்கும் முட்டை யின் கு றைபா ட்டை உ ணவ கத்தின் உ ரிமையாளருக்கு தெரியப்படுத்தியபோதும் அதை பொ ருட்படுத்தா த உ ரிமை யாளர்

அவர்களால் வீ சப்பட்ட சி ற்று ண்டி மற்றும் அவ ருக்கு பிரி த்து கா ண்பிக்கப்பட்ட சிற்று ண்டிக்கும் பண த்தை அற விட்டு விட்டு ஏனைய வா டிக்கை யாள ர்களுக்கும் பரி மாற முற்பட்டமையை தொடர்ந்தே இது தொடர்பில் பொ துச் சு கா தார ப ரிசோ தக ருக்கு மு றையிடப்ப ட்டுள்ளது.

hey