மன்னார், மடு பகுதியில் யானை தா – க் – கி பெண் உ யி ரிழப்பு!மன்னார், மடு பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட முள்ளிக்குளம் கா ட்டுப் பகுதியில் யானை தா – க் – கி பெண்ணொருவர் உயி ரிழந்த ச ம்பவம் பெ ரும் சோ கத்தை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

இச்சம்பவம் (சனிக்கிழமை) இரவு இடம்பெற்றுள்ளதுடன் அதில், சசிகுமார் கௌசல்யா (38-வயது) என்ற மூன்று பிள்ளைகளின் தா யாரே உ யிரி ழந்துள்ளார்.

குறித்த பெ ண்ணி ன் ச ட லம் காட்டுப் பகுதியில் இருந்து நேற்று காலை க ண்டெ டுக்கப்பட்டுள்ளது.

இ ந்நிலை யில், சம்ப வ இ டத்திற்குச் சென்ற மடு பொ லிஸார் வி சார னை களை முன்னெ டுத்துள்ளதுடன் ச டலம் ப ண்டி வி ருச்சான் வை த்தி யசாலையில் ஒ ப்படை க்கப்பட்டுள்ளது.

hey