பெற்றோர்கள் இன்றி த விக்கும் குழந்தைகளை அரசு பொறுப்பேற்கும்..!சிறுவர்கள்

பெற்றோர்களால் கை விடப்பட்ட மற்றும் நி ர்க தியான நிலையில் காணப்படும் பிள்ளைகளை பொறுப்பேற்க திட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளதாக சிறுவர்கள் பா துகாப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

மாகாணத்திற்கு மாகாணம் இவ்வாறான சிறுவர்களை ஒன்று சேர்த்து அவர்களுக்கான அனைத்து வசதிகளையும் பெற்றுக்கொடுக்கும் வகையில் நிறுவனம் ஒன்றை நிறுவல உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

hey