திருகோணஸ்வரர் ஆலய அ ரு காமையில் கை க்கு ண்டு மீ ட்புதிருகோணமலை கோணஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ள பகுதிக்கு அருகாமையில் கை க் கு ண்டு மீட்கப்பட்டுள்ளதாக பொ லிஸார் தெரிவித்துள்ளார்.

திருகோணமலை அரச பு லனா ய்வு பிரிவுக்கு கி டைக்கப்பெற்ற தகவ லிற்க மைய மேற்கொள்ளப்பட்ட சோ த னை நடவடிக்கைகளின் போது இன்று காலை குறித்த கைக் கு ண்டு மீட்க ப்பட்டு ள்ளதாக திருகோணமலை பொலி ஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

செ யலி ழக்கப்பட்ட நிலையில் கு றித்த கை க்கு ண்டு மீ ட்க ப்பட்டுள்ளதாக பொலி ஸ் ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை செ யலி ழக்க ப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்ட கை க்கு ண்டு தொடர்பில் அறிக்கை சம ர்ப்பி க்குமா று பொலிஸ் வி சேட அ திரடிப்ப டையினருக்கு திருகோணமலை நீதவான் நீ திமன்றம் உ த்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் சம்ப வம் தொ ட ர்பில் திருகோ ணமலை பொ லி ஸார் மே லதிக வி சார ணைகளை மு ன்னெ டுத்துள்ளனர்.

hey