10 வயது மகளை து டிது டிக்க கொ ன் ற தந்தை!.. இதெல்லாம் ஒரு கார ணமா?ஈரானில் தன்னை நோக்கி கு ரலை உ யர்த்தி பே சிய தால் 10 வயது மகளை அ வரது த ந்தை யே கொ ன் ற ச ம்ப வம் நடந்துள்ளது.

ஈரானை சேர்ந்தவர் Hussein Alef, இவரது 10 வயது மகள் Hadith Orujlu, சம்பவ தினத்தன்று தன்னை நோ க்கி கு ர லை உ ய ர்த்தி பேசியதற்காக பெல்ட்டால் கழு த் தை நெ றி த்துக் கொ ன்று ள் ளார்.

தொடர்ந்து அக்கம்பக்கத்தினரிடம், மகளை கொ ன் றால் என்ன த ண் டனை கிடை க் கும் என வி சா ரித்த போது தான் கு ற் றச்ச ம்ப வம் வெளி ச்ச த்திற்கு வந்துள்ளது.

இதனையடுத்து Hussein-யை பொ லி சா ர் கை து செய் துள்ளனர், அவர்களிடம், என் பே ச்சை கே ட்காமல் குரல் உயர்த்தி பேசியதால் கோபமானேன், அந்த நே ரத்தில் என்னால் கோப த் தை க ட்டுப் ப டுத்த முடி யாம ல் கொ ன் று வி ட்டே ன் என தெரி வித் துள்ளார்.

மேலும் சில ஆண்டுகள் சி றை யில் இ ருந் துவிட்டு பி ணை த்தொ கை செலு த் திவிட்டு வெளியே வந்துவிடலாமென நினைத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈ ரா னில் கொ லை செ ய்வது பா ரிய கு ற் றம் என்ற போதும், தந்தை அல்லது பா துகா வலரால் கொ ல் லப் படுவ திலிருந்து வில க்கு அ ளிக்கப்படுவது கு றிப்பி டத் தக்கது.

hey