ஒரே மே டையில் இரண்டு இ ளம்பெ ண்களை ம ணந்து கொ ண்ட இ ளைஞன்! தி ரு ணத் துக்கு பிறகு உ டனடியாக வந்த சோ தனைஇந்தியாவில் ஒரே மேடையில் இ ரண்டு பெ ண்களை தி ருமணம் செய்து கொண்ட புதுமாப்பிள்ளையை பொலிசார் கை து செய்துள்ளனர்.மத்திய பிரதேசம் பெ த்துல் மாவட்ட த லைமையகத்திலிருந்து 40 கி.மீ தூ ரத்தில் உள்ள கோ டடோங்ரி தொகுதியின் கெரியா கிரமத்தை சேர்ந்தவர் சந்தீப்.

இவர் போபாலில் ப டிக்கும் போது அங்கு ஒரு பெண் ணுடன் கா தல் ஏற்பட்டு உள்ளது. இருவரும் நீண்ட நா ட்களாக கா தலித்து வை ந்து உள்ளனர். இந்த நிலையில் ச ந்தீப்புக்கு வீட்டில் பெ ண் பார்த்து மண மு டிக்க முடிவு செய்து உள்ளனர்.இதற்கு சந்தீப் க டும் எ திர்ப்பு தெ ரிவித்து உ ள்ளார்.ஆனால் பெற்றோர் பி டிவா தமாக இருந்து உள்ளனர். இதனால் சந்தீப் த ற் கொ லை க்கு மு யற்சி செய்து உள்ளார்.

இதை தொடர்ந்து இந்த விவ காரம் ப ஞ்சாயத்துக்கு சென்றது. சந்தீப் குடும்பம், சந்தீப் கா தலியின் கு டும்பம், சந்தீப் பெற்றோர் பார்த்த பெ ண்ணின் கு டும்பத்துடன் ப ஞ்சா யத்தார் சமரசம் பே சினர். இதை தொ டர்ந்து இர ண்டு இ ளம் பெ ண் களும் ச ந்தீப்புடன் சேர்ந்து வா ழ ஒ ப்புக் கொ ண்டனர்.

அதன் பின்னர் அவரது தி ருமணம் கெ ரியா கிராமத்தில் நடைபெற்றது. திருமண விழாவில் ம ணமக னின் கு டும்பத்தினர் மற்றும் கி ராமவாசிகள் மற்றும் இரண்டு ம ணப்பெ ண்களின் கு டும்பத் தினர் கலந்து கொ ண்டனர். இந்த திருமணம் குறித்து மூ ன்று குடு ம்பங்க ளுக்கும் எந்த ஆ ட்சேப னை யும் இ ல்லை.

அவர்கள் தி ரும ணம் செ ய்துக் கொ ள்ள ஒ ப்புக் கொ ண்டதால், அ வர்களுக்கு தி ருமணம் செ ய்யப்பட் டது என கோ டடோங்ரி கிராம ப ஞ்சா யத்து துணைத் த லைவரும் தி ரும ணத்திற்கு சா ட்சியு மான மி ஸ்ரிலால் பர் ஹத் கூ றினார்.

சந்தீப்பை மண ந்த இர ண்டு இளம் பெண்களில் ஒருவர் ஹோஷங்காபாத் மா வட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும், மற்றொரு இளம் பெ ண் கோ லாரி கி ரா மத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் த கவ ல்கள் தெரி விக்கின்றன.

இந்த நிலை யில் 2 பெ ண் களை தி ரும ணம் செ ய்ததால் பு துமா ப்பிள்ளை சந் தீப்பை பொ லி சார் கை து செ ய்து ள்ளனர்.
அவரிடமும், கு டும்பத் தா ரிடமும் வி சார ணை நடை பெற்று வ ருவதாக தெ ரியவ ந்துள் ளது.

hey