யு வதியை 10 முறை க த் தி யால் கு த் திய முன்னாள் காதலன்: பின்னர் ந டந்த ப கீர் ச ம்ப வம்யு வதியை 10 முறை க த் தி யால் கு த் திய முன்னாள் காதலன்: பின்னர் ந டந்த ப கீர் ச ம்ப வம்

இந்திய மாநிலம் குஜராத்தில் கா தலை மு றித் துக் கொண்ட இ ளம் பெண்ணை மு ன்னாள் கா தலன் க த்தி யா ல் கொ டூர மாக கொ லை செ ய்து ள்ள ச ம்ப வம் வெ ளிச்ச த்துக்கு வந்துள்ளது.

ஜுனகத், தவுலத்பாரா பகுதியில் உள்ள ப ரப ரப் பான காய்கறி சந்தை அருகாமையிலே இந்த அ திர் ச்சி ச ம்ப வம் அ ரங்கே றியு ள்ளது.

குறித்த தா க்கு தலில் பாவ்னா சோனு கோஸ்வானி என்பவர், ச ம்ப வ இ டத் திலே யே ம ரண மடை ந்து ள்ளா ர்.

இந்த வி வகாரம் தொடர்பில் பாவ்னாவின் முன்னாள் காதலன் பிரவின் கோஸ்வாமி என்பவர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கா தலை மு றித் துக் கொ ண்டு இன்னொருவருடன் பாவ்னா வாழ்ந்து வந்ததே பிரவின் கோஸ்வாமியை கொ லை க் கு தூ ண்டி யதாக பொலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருமணம் முடித்து கணவருடன் லா த்தி என்ற நகரில் குடியேறிய பாவ்னாவுடன் பிரவின் கோஸ்வாமிக்கு நெ ருக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இருவரும் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகள் ர கசி யமா க காதலித்தும் வந்துள்ளனர். இதனிடையே பாவ்னா தமது கணவருடன் க ருத் துவே றுபா டு கா ரண மாக பி ரிந் து ஊருக்கு சென்ற நிலையில் பிரவின் கோஸ்வாமியை பாவ்னா க ண்டுகொ ள்ளவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் சுமார் 9 மாதம் முன்பு சோனு கோஸ்வானி என்பவருடன் பாவ்னா நெ ருக்க மானதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த தகவல் தெரியவந்த பிரவின் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பாவ்னாவை மி ரட் டியுள் ளார்.

ஆனாலும் சோனு கோஸ்வானியும் பாவ்னாவும் ஒரே குடியிருப்பில் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் பிரவின் பாவ்னா குடியிருக்கும் ஜுனகத் பகுதிக்கு சென்று தம்முடன் வர வேண்டும் என க ட்டா யப்ப டுத்தியுள்ளார்.

ஆனால் அதற்கு பாவ்னா மறுக்கவே, காய்கறி சந்தையில் வைத்து த ம்மிடம் இருந்த க த் தி யா ல் பலமுறை தா க்கி கொ லை செய்துள்ளார்.

பின்னர் பொலிசார் வரும் வரை ச டல த்தி ன் அருகாமையிலேயே கா த்திரு ந்துள் ளார் என கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து த கவல் அறிந்து வந்த பொலிசார் பிரவின் கோஸ்வாமியை கை து செய்துள்ளனர்.

hey