கொ ரோ னா வை ர சின் இரண்டாவது அ லை ஏற்படக் கூடிய நான்கு ஆ பத்தான இடங்கள்இலங்கைக்குள் கொ ரோ னா வை ரஸ் தொ ற்றின் இரண்டாவது அலை ஏற்படக் கூடிய ஆ பத்தான நான்கு இடங்கள் தொடர்பாக அரச வை த்திய அதிகாரிகள் சங்கம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

விமான நிலையம், பேருந்து, புகையிரத சேவைகள், பாடசாலை மற்றும் தேர்தல் நடைபெறும் காலம் என்பன இந்த ஆபத்தான இடங்களாக இருக்கும் என அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் ஹரித அளுத்கே சு ட்டி க்காட்டியுள்ளார்.

பொது போக்குவரத்து சாதனங்களை பயன்படுத்தும் போது, பலர் சமூக இடைவெளி குறித்து எவ்வித கவனத்தை செ லுத்துவதில்லை என்பதால், கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற்று ப ரவலின் இரண்டாவது அலை ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பொது இடங்கள், பொது போக்குவரத்து சாதனங்களை பய ன்படுத்தும் மக்கள் முக க வசனங்களை அணி வேண்டும் என்பதுடன் சமூக இ டைவெளியை பே ண வேண்டும் எனவும் ம ருத்துவர்கள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர்.

hey