அ டுத்த டுத்து உ யிரி ழந் த தாய், தந்தை! அக்காவை க வனி த்து கொ ள்ள 15 வயது தம்பி எ டுத் த க ண்ணீ ர் மு டிவுஅ டுத்த டுத்து உ யிரி ழந் த தாய், தந்தை! அக்காவை க வனி த்து கொ ள்ள 15 வயது தம்பி எ டுத் த க ண்ணீ ர் மு டிவு

இந்தியாவில் தாய் மற்றும் தந்தை அ டுத்த டுத்து உ யிரி ழந்த தால் ஆ தரவ ற்ற நி லையில் மா ற்றுத்தி றனாளி அக்காளை கவனிக்க சிறுவன் பள்ளி படிப்பை பாதியில் நி றுத் திய ச ம்ப வம் க ண்ணீ ரை வ ரவழைத் துள் ளது.

மைசூர் மாவட்டம் ஆலனஹள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் குமார். இவரது மனைவி மஞ்சுளா. இந்த தம்பதிக்கு அனுஷா (17) என்ற மகளும், ஆகாஷ் (15) என்ற மகனும் உள்ளனர். இதில் அனுஷா மூ ளைவ ளர்ச் சி கு ன்றி ய மா ற்றுத்தி றனாளி ஆவார்.

சிறுவன் ஆகாஷ் அந்தப் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 8-ம் வகுப்பு படித்து வந்தான். இதனால் மஞ்சுளா-குமார் தம்பதி அனுஷாவை கவனித்து வந்தனர். இந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மஞ்சுளாவும், குமாரும் அ டுத்த டுத் து உ யிரி ழந் தனர். தாய், தந்தையை இ ழந் த அனுஷாவும், ஆகாசும் ஆ தரவற் றனர்.

தான் பள்ளிக்கு சென்றால், அக்காளை க வனி க்க மு டியா தே என கருதிய ஆகாஷ் தனது பள்ளி படிப்பை தி டீரெ ன்று பாதியில் நி றுத் தினான். இதுபற்றி தாசில்தார் மஞ்சுநாத்திற்கு தகவல் தெரியவந்தது.

இதைதொடர்ந்து மஞ்சுநாத் சிறுவன் ஆகாஷிடம் வி சாரி த் தார். அப்போது தனது தாய், தந்தை இ றந் துவி ட்ட தா க வும், உ டல்ந லக்கு றைவால் பா திக்க ப்ப ட்டு உள்ள அக்காளை பார்க்க ஆள் இல்லை எனவும், எனவே அக்காளை க வனிப் பதற் காக பள்ளி படிப்பை பாதியில் நி றுத்தி யதாக வும் அவன் தெரிவித்தான்.

இதைகேட்டு அ திர் ச்சி அ டைந்த தாசில்தார் மஞ்சுநாத், சிறுவன் ஆகாஷ் மீண்டும் பள்ளி செல்ல ந டவடி க்கை எடுப்பதாகவும், அவனது அக்காளை காப்பகத்தில் சேர்த்து ப ராம ரிக்க வும் ந டவடிக்கை எடுப்பதாக அவனிடம் உறுதி அளித்தார்.

இதுகுறித்து தாசில்தார் மஞ்சுநாத் கூறுகையில், தாய், தந்தையை இ ழந் த தால் ஆகாசும், அவனது சகோதரி அனுஷாவும் ஆ தரவி ல்லா த நி லையில் உள்ளனர். அனுஷா மூ ளைவ ளர்ச்சி கு ன்றி யவர் ஆவார். அவரை ப ராம ரிக்க மைசூருவில் உள்ள கருணாலயத்தில் சே ர்க்க நடவடிக்கை எ டுத்து ள் ளோம்.

மேலும் ஆகாஷ் மீண்டும் பள்ளி செல்ல ந டவடிக் கை எ டுத்துள்ளோம். அரசு சார்பில் ஆகாஷ்- அனுஷாவுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என கூறியுள்ளார்.

hey