பாடசாலை மாணவர்கள் வகுப்பறைக்குள் முகக் கவசம் அணிவது கட்டாயமில்லை ; வெளியாகிய முக்கிய தகவல்!பாடசாலை மாணவர்கள் வகுப்பறைக்குள் முகக் கவசம் அணிவது க ட்டாயமாக்கப்படவில்லை என சுகாதார பணிப்பாளர் விசேட வை த்தியர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

சு காதார அமைச்சினால் கல்வி அமைச்சிற்கு வழங்கப்பட்ட சு காதார வி திமுறைகள் அ டங்கிய சுற்றறிக்கையில் அதனை தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாடசாலைக்கு வரும் போதும், வெளியேறும் போதும் முகக் கவசம் அணிவது சி க்கல் அல்ல என சுகாதார பணிப்பாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாடசாலை மாணவர்கள் 6 மணித்தியாலங்கள் பாடசாலை நேரத்திற்குள் தினசரி முகக் கவசம் அணிந்தால் வேறு நோ ய் தொ ற்று ஏற்படும் என கூடும் என அவர் எ ச்ச ரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பாடசாலை மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு வந்த பின்னர் தங்கள் முகக் க வசத்தை நீ க்கி வேறு ஒரு பா துகா ப்பான து ணிக்குள் வைக்க வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

பாடசாலைகளில் அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், பாடசாலை மா ணவர்கள் முக் க வசம் அணிவது க ட்டா யமான என்பது தொடர்பில் வினவிய போ து சு காதார ப ணிப்பாளர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

hey