தி ருந ங்கையுடன் குடும்பம் ந டத்த ஆ சையாக வீ ட் டை வீ ட்டு ஓ டி வந்த இளைஞன்! அ தன் பி ன் சில நா ட்க ளிலே ந டந்த வி பரீதம்தி ருநங் கையை கா தலித்து திருமணம் செய்ய நினைத்த இ ளைஞன், இ றுதியில் அவருடனே சேர்ந்து த ற்கொ லை செய்து கொண்ட ச ம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதுச்சேரி மாநிலம் கா ரைக்கால் அடுத்துள்ள தி ருநள்ளாறு பகுதியை சேர்ந்தவர் திலீப்(26). இவருக்கு நிரவி பகுதியை சேர்ந்த ஷிவானி என்றா 30 வயது ம திக்க த்தக்க தி ருந ங்கை 6 மாதங்களுக்கு மு ன்பு ப ழக்கம் ஆகியுள்ளார்.

மு தலில் இ ருவரும் நண்பர்களாக இருந்துள்ளனர். அதன் பின் இருவருக்கும் கா தல் வந்துள்ளது. இந்த விஷயம் எப்படியோ திலீப்பின் வீட்டிற்கு தெரியவர, அ வர்கள் ஒரு தி ருநங் கையை எ ப்படி உ னக்கு திரு மணம் செய்து வைப்பது, முடியவே, முடியாது என்று திலீப்பை க ண்டி த்துள்ளார்.

ஆனால், திலீப்பால், ஷிவானியை ம றக்க முடி யவில்லை. இதனால் கடந்த மாதம் திலீப் வீட்டை விட்டு வெ ளியேறி, ஷிவானியை அழைத்துக் கொண்டு, காரைக்கால் ஒ டுதுறை ப குதியில் தனி யாக ஒரு வீ டு எ டுத்து வசித்துள்ளார்.

வந்த சில நாட்களிலே இரு வருக்கும் பி ரச்ச னை ஏ ற்பட் டுள்ளது. இதனால் இருவருக்கும் அடிக்கடி த கரா று ஏற் பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் இன்று காலை இருவரும், வீட்டின் அறையில் தூ க் கி போ ட்டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டுள்ளனர்.

இந்த தகவல் பொ லிசா ருக்கு தெரியவர, வி ரைந்து அந்த பொலிசார் இருவரின் ச டல ங்க ளையும் மீ ட்டு, பி ரே த பரி சோ த னை க்காக அனுப்பி வை த்துள்ளனர்.

மேலும், திலீப்பை கொ லை செய் துவிட்டு ஷிவானி த ற்கொ லை செய்து கொ ண்டாரா? அல்லது 2 பேருமே ஒ ன்றா க தூ க் கில் தொ ங்கி னார்க ளா என தெரியவில்லை. இதனால் இது குறித்து பொ லி சார் தொட ர்ந்து விசா ர ணை மே ற் கொ ண்டு வ ருகின்றனர்.

hey