வீடு மு ழுக்க இ றந்த சுஷாந்த் சி ங்கை தேடும் செல்ல நாய்.. க ண்க லங்க வைக்கும் வீடியோ..!பிரபல பாலிவிட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ம ர ணம் அனைத்து விதமான ரசி கர்களையும், பல பி ரபலங்களையும் சோ க த்தில் ஆ ழ் த்தியது.

இந்த நிலையில், சுஷாந்த் சிங் ஆசை ஆசையாக வளர்ந்த நாய் அவர் இல்லாமையால் மிகவும் சோகத்துடன் முத லாளியின் வ ருகைக்காக வீடு மு ழுக்க தேடி க்கொண்டிருக்கிறது. ’

செல்போனில் சுஷாந்தின் முக த்தை பா ர்த்ததும் அந்த போனை க ட்டிப் பிடி த்துக்கொ ண்டு தட வுகிறது. இந்த கா ணொளியானது இணையத்தில் வெளியாகி அ னைவ ரையும் கண் ணீரி ல் கல ங்க டித் துள்ளது.. அந்த வீடியோ இதோ..

hey