வவுனியாவில் ஆ க்கி ரமி க்க ப்ப ட்ட இரு குளங்களின் கா ணிகளை மீ ட்ட கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம்வவுனியாவில் குளத்து காணிகளை ஆ க்கி ரமி த்து அ மைக்கப்பட்ட ச ட்ட வேலிகள் மற்றும் கட்டடங்களை அ கற் றும் ந டவ டிக்கை யை கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் முன்னெடுத்துள்ளது.

அந்தவகையில் இன்று இரண்டு குளங்களின் நிலப்பகுதிகளை ஆக்கிரமித்து நி ரந் தர மற்றும் த ற்கா லிக வேலிகளை அமைந்தவர்களுடைய வே லிகளை அகற்றும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

கமநல அபிவிருத்தி திணைக்கள உதவி ஆணையாளர் இ.விஜயகுமார் தலைமையிலான உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பொலிஸார் இணைந்து இச் செ யற்பாட்டை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

இதன்போது, குள ங்களைப் பா துகாக்கும் நோக்கோடு கோவில்குளம் மற்றும் ஆசிகுளத்தில் அமைந்துள்ள தரணிக்குளம் ஆகிய இரு குளங்களின் கா ணிகளை அ பக ரித்து அ மைக்கப்பட்ட வே லிகளை அ கற் றி குறித்த காணிகள் மீ ட்கப்ப ட்டுள்ளன.

அத்துடன் குளத்து காணிகளை ஆ க்கி ரத்து நிரந்தர க ட்டடங்கள் அ மைத்தவர்களுக்கு எ தி ராக வ ழக் குத் தா க்கல் செய்யவும் நடவடிக்கை எ டுக்கப்பட்டுள்ளதாக கமநல அபிவிருத்தி திணைக்கள மாவட்ட உதவி ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

hey