சா ப்பா ட்டுக் கு அ டித டி ச ண்டை: மணமகளின் தம்பியை கொ ன்ற மணமகன்சா ப்பா ட்டுக் கு அ டித டி ச ண்டை: மணமகளின் தம்பியை கொ ன்ற மணமகன்

உத்தரப்பிரதேசத்தில் மணமகளின் 9 வயது சகோதரனை க ழுத் தை நெ றித் து மணமகன் கொ லை செ ய்த தாக கூறப்படுகிறது.

உத்தரபிரதேசத்தின் ஃபரூக்காபாத்தில் நடந்த திருமணத்திலேயே இ ச்ச ம்ப வம் ந டைபெ ற்ற தாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

இதுகுறித்து உ யிரி ழந் த சிறுவனின் அண்ணன் புனித்(வயது 19) கூறுகையில், இரவு 8.30 மணிக்கு மணமகன் வந்தது்ம பராத் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

நாங்கள் அவர்களுக்கு தி ண்ப ண்டங்கள் மற்றும் தண்ணீரை வழங்கினோம், ஆனால் மணமகன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் உணவு குறித்து கு றை கூறினார்கள்.

இதனால் எங்கள் வீட்டாருக்கும், அவர்களுக்கும் வா க்கு வா தம் நடந்தது, அவர்கள் ஒரு நா ட்டு து ப்பா க்கி யால் என் தாய்மாமா ராம்குமாரை நோ க்கி சு ட்ட னர்.

எனது தம்பி பிரன்ஷு(வயது 9) காரில் அழைத்து சென்றனர், த ப்பி த்து செ ல்லும் போது மூன்று பெண்கள் மீது காரை மோ தினர். அவர்கள் ஆ பத் தான மு றையில் சி கிச் சை பெற்று வருகின்றனர்.

பிரன்ஷுவுடன் திரும்ப வருமாறு மனோஜ்க்கு பலமுறை செல்போனில் அழைத்தோம், ஆனால் அவர் வர ம றுத் துவி ட்டார்.

அதிகாலை 3 மணியளவில், அவர் எனது சகோதரரின் உ டலை கிராமத்தில் போ ட்டுவி ட்டு மீ ண்டும் த ப்பி ஓ டிவி ட்டா ர், க ழுத் தை நெ றித் து அ வனை கொ லை செ ய்துள் ளன ர் எனத் தெ ரிவித்தார்.

இதுகுறித்து பொலிசார் தீ விர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

hey