கோழி இ றைச்சிக்கான அதிக பட்ச சில்லறை விலை நிர்ணயம்கோழி இ றைச்சிகளை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகளை கண்டறியும் விசேட சோதனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

அதிகபட்ச சில்லறை விலையாக 430 ரூபா நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதனை மீறி அதிகூடிய விலைக்கு வர்த்தகர்கள் கோ ழி இ றைச்சியை வி ற்பனை செய்வதாக மு றைப்பாடுகள் பல கிடைத்துள்ள நிலையிலேயே இத்தீர்மானம் எடுக்கப்படடுள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

இதன்படி தோ ல் நீ க்கப்பட்ட ஒரு கிலோ கோழி இ றைச்சிக்கு அbதிகபட்ச சில்லறை விலையாக 430 ரூபா நிர்ணயிக்கப்பட்டு விசேட வ ர்த்தமானி அறி வித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey