இலங்கையில் கொ ரோ னாவின் இரண்டாவது அலை வடக்கில் ஏற்படும் பே ராப த்து!இலங்கையில் மீண்டும் கொ ரோ னா வை ரஸ் பர வலின் இரண்டாவது அ லை வெகு விரைவில் ஏற்பட கூ டும் என சு காதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து ச ட்ட வி ரோ தமாக கடல் வழியாக வடபகுதிக்கு வரும் இந்திய வர்த்தகர்களின் மூ லம் இந்த நிலை ஏற்படலாம் என எ ச்ச ரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு ஏற்பட்டால் அது மிகவும் ஆப த்தான நிலையாக மாறும் வா ய்ப்புகள் உள்ளதாக அரச வை த்திய அ திகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையில் கொ ரோ னா ஏற்பட்ட முதலாவது அ லையில் பா தி க்கப்பட்ட நோ யா ளிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு அருகில் இருந்தவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு த னிமை ப்படுத்தப்பட்டனர்.

எனினும் ச ட்டவி ரோ தமாக வந்தவர்களை அடையாளம் காணுவதும் பாரிய சி க்க லாக மாறிவிடும் என ச ங்கத்தின் உதவி செயலாளர் வை த்தியர் நவீன் டி சொய்ஸா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுவரையில் கொ ரோ னா வை ர ஸ் இந்தியாவில் க ட்டுப்படு த்தவில்லை என்பதனால் நாட்டிற்குள் ச ட்ட விரோ தமாக வரும் நபர்களை உ டனடியாக நிறு த்தவில்லை என்றால் இலங்கை மிகவும் ஆ பத்தான நிலைக்கு முகம் கொடுக்க நே ரிடும் என அர சாங்கத்திற்கு எ ச்சரிக்கை வி டு ப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

hey