யாழ். கு ரு ம்பசி ட்டி யைச் சேர்ந்தவர் கனடாவில் ப டு கொ லைகனடாவில் வசித்துவரும் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் ச டல மாக மீ ட்கப்ப ட்டுள்ளதாக அ ந்நாட்டு பொ லிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த சனிக்கிழமை மா ர்க்கம் நகரிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் கு ரும்பசி ட்டியைச் சேர்ந்த மதன் மகாலிங்கம் என்ற 45 வயதுடையவரே சட ல மாக மீ ட்கப்ப ட்டவராவார்.

இந்த நிலையில் து ரித வி சார ணைக ளை மேற்கொண்ட யோ க் பொலிஸார் அவர் கொ லை செய்ய ப்பட்டு ள்ளதாக இன்று அ றிவித்துள்ள னர்.

இது தொ டர்பில் மே லதிக வி சாரணை களை அ ந்நாட்டு பொ லிஸார் மே ற்கொண்டு வரு கின்றனர்.

hey