தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டு 16 ஆண்டுகள் நிறைவுஉலகின் ப ழமையான செ ம்மொழிகளாக, தமிழ், சமஸ்கிருதம், ஹீப்ரு, கிரேக்கம், லத்தீன், சீனம் ஆகிய ஆறு மொழிகள் அறியப்படுகின்றன.

ஒரு மொழி செம்மொழியாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்றால் அதன் இலக்கிய வளங்கள் செழு மை மிகுந்ததாக இருக்க வேண்டும். அது மற்ற மொ ழிகளை சாராததாக இருக்க வேண்டும்.

தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் அந்த மொழிகளுக்கு இருக்க வேண்டும். இந்த வரையறைகளைப் பூ ர்த்தி செய்யும் மொழிகள் செம்மொழிகளாக விளங்கும்.

இந்தியாவில் ஒரு மொழி செம்மொழியாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்றால் அந்த மொழி ஆயிரம் ஆண்டு பழமையானதாக இருக்க வேண்டும்.

அந்த மொழியின் தொ டக்ககால இ லக்கியங்கள் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்ற வ ரையறைகள் உண்டு.

அதன் அடிப்படையில் 2004ம் ஆண்டு ஜூன் 06 ஆம் திகதி தமிழ் செ ம்மொழியாக அ றிவிக்கப்பட்டது. இந்திய அ ரசால் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட முதல் மொழியும் தமிழ் தான்.

ஆனால் அப்போது தமிழ் மொழி ஆயிரம் ஆண்டு பழமையானது எனக் கூறி செம்மொழி அ ந்தஸ்து வழங்கப்பட்டதாக கு ற்றச்சா ட்டு எழுந்தது.

கல் தோன்றி மண் தோ ன்றா கா லத்தே வா ளோடு முன் தோன்றிய மூ த்த குடி என பெருமையாகக் குறிக்கப்படும் தமிழினத்தின் மொழியை ஆயிரம் ஆண்டு பழமையானது
என்று கூறியது அதன் தொ ன்மையைக் கு றைக்கும் முயற்சி என வி மர்சிக்கப்பட்டது.

நீண்ட இயற்கை அ ன ர்த்தங்களை, நீ ண்ட பெரும் இன அ ழிப்பு களை, மிகப்பெரும் இ டப்பெ யர்வு களை என சொல்லில் அ டக்க முடி யாத வரலாற்று

துய ர்களை தமிழ் ச மூகம் க டந்த கால ங்களில் எதி ர்கொண்டு ள்ளபோதும் இன்னும் அ சைக்க மு டியாத ச க்தியாக தமிழர்களின் பெருமைக்கான முழுமையான அடை யாளமாக நி மிர்ந்து நிற்கும் தமிழ் மொழி உ லகுள்ள வ ரையிலும் வாழும்.

hey