வட மாகாணத்திற்குள் ஊ டுருவிய வெ ட்டுக்கி ளிகள்மாவத்தகம பகுதியில் அ டையாளங் காணப்பட்ட வி ளைச்சல்களுக்கு பா திப்பை ஏற்படுத்தும் வெ ட்டுக்கி ளி தற்போது வட மாகாணத்திற்கு ப ரவியுள்ளது.

விவசாய பணிப்பாளர் நாயகம் டப்ளிவ்.எம்.டப்ளிவ் வீரகோன் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

வட மாகாணத்தின் கிளிநொச்சி மா வட்டத்தில் அந்த வெ ட்டுக்கி ளி தற்போது தா க்கத்தை ஏ ற்படுத்தியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதுதவிர, குருநாகல், கேகாலை மற்றும் மாத்தறை ஆகிய மாவட்டங்களில் தற்போது பா திப்பை ஏ ற்படுத்தியுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

நாட்டில் தற்போது பா திப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள வெ ட்டு க்கி ளிகளை க ட்டுப்படுத்தும் நட வடிக்கைகள் எ டுக்கப்பட்டு வ ருவதாகவும் வி வசாய பணிப்பாளர் நாயகம் டப்ளிவ்.எம்.டப்ளிவ் வீரகோன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை, இதுசம்பந்தமாக வட மாகாண விவசாய திணைக்களத்தை தொ டர்பு கொண்டு கேட்ட போது, இந்த நி லவரம் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதேநேரத்தில் வழமையாக வடக்கில் கா ணப்படுகின்ற வெ ட்டுக்கி ளிகளையும் பு திதாக ப ரவி வ ருகின்ற வெ ட்டு க்கி ளிகளாக கருதுகின்ற நிலைமையும் அ வதானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வட மாகாண விவசாய திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தநிலையில் இது ச ம்பந்தமாக வி ரிவான ப ரிசீலனை ந டவடிக்கைகள் த ற்போது இட ம்பெற்று வ ருவதாக அந்த திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது

hey