கோழி மற்றும் முட்டை விலைகள் அதிகரிப்புநாட்டின் பல இ டங்களில் மேல் தோ ல் நீ க்கிய ஒரு கி லோகிராம் கோழி இ றை ச்சியின் விலை 630 ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ளது.

சில இடங்களில் ஒரு கி லோகிராம் கோ ழி இ றைச்சி 650 முதல் 700 ரூபாய் வரை வி ற்ப னை செய்யப்படுகிறது.

இரண்டு வாரம் என்ற குறுகிய காலத்தில் 150 ரூபாயால் கோ ழி இ றை ச்சியின் விலை அ திகரித் துள்ளமை கு றிப்பிடத்தக்கது.

இரண்டு வாரங்ளுக்கு முன்னர் ஒரு கி லோ கிராம் கோ ழி இ றைச்சி 480 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த விலையானது ஒரு வாரத்தில் 550 ரூபாவாக அதிகரித்தது. இதனையடுத்து அடுத்த சில தினங்களில் விலைகள் துரிதமாக அ திகரித்துள்ளதுடன் நேற்றைய தினம் 630 ரூபாய் வரை கோ ழி இ றை ச்சியின் விலை அதிகரித்திருந்தது.

ஊ ரட ங்குச் ச ட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த காலப்பகுதியில் கோ ழி உ ற்பத்தி வீ ழ்ச் சியடைந்து காணப்பட்டதுடன் த ட் டுப்பாடும் நி லவியது.

அத்துடன் இ றக்குமதி வரியும் அதிகரிக்கப்பட்டமை கோ ழி இ றை ச்சியின் விலை அதி கரிப்பு கா ரணம் எனக் கூ றப்படுகிறது.

இதனிடையே ஒரு கோ ழி மு ட்டையின் விலை 20 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் ஒரு முட்டை 13 முதல் 15 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

கோ ழி இ றைச்சி மற்றும் முட் டை என்பவ ற்றின் விலை கள் அடு த்த சில தினங்களில் மேலும் அ திகரிக்கலாம் என சந்தை த ரப்புத் த கவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

hey