கிளிநொச்சி வாகன வி பத்தி ல் வயோதிப பெண் ப லி: மகள் ப டு கா யம்கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்ற வாகன வி ப த்தில் 64 வயதுடைய வயோதிப பெண் ப லியா னதுடன், அவரின் மகள் ப டுகா யமடை ந்துள்ளார்.

குறித்த வி ப த்து இன்று காலை பரந்தன் பூநகரி வீதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.

கிளிநொச்சி நோக்கி பயணித்த மோட்டார்சைக்கிள் மீது கிளிநொச்சியிலிருந்து யாழ். நோக்கி பயணித்த டிப்ப ர் ரக வாகனம் மோ திய திலேயே இந்த வி ப த்து இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

இந்த வி பத்தி ல் மோ ட்டார்சைக்கிளில் பயணித்த 64 வயதுடைய சுப்ரமணியம் அன்னலட்சுமி என்ற வயோதிப பெ ண்ணே உ யிரி ழந்துள்ளார்.

இதேவேளை மோட்டார்சைக்கிளை செலுத்திய அவரது ம கள் ப டு கா யம டைந்த நிலையில் கிளிநொச்சி வை த்திய சாலை யில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குறித்த டிப்ப ர் வா கனம் கிளிநொச்சி பொலிஸ் நிலையத்தில் த டுத்து வை க்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் சா ரதி கை து செ ய்யப்பட்டுள்ளார்.

வி ப த்து தொடர்பான மே லதிக வி சார ணைகளை கிளி நொச்சி பொ லிஸார் முன்னெடுத்துள்ளனர்.

உ யி ரிழந்த வரின் ச டல ம் கிளிநொச்சி வைத்தி யசாலையில் வை க்கப்பட்டுள்ளதாக எமது செ ய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

hey