வவுனியா நீதிமன்றம் முன்பாக டிப்பர்- முச்சக்கரவண்டி மோ தி வி பத்து: ஒருவர் ப டுகா யம்வவுனியா நீதிமன்றிற்கு முன்பாக டி ப்பர் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி மோ தி வி பத்துக்குள்ளானதில் ஒ ருவர் கா யமடைந்து வ வுனியா வை த்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வவுனியா யாழ் வீதி வழியாக நகரை நோக்கி பயணித்த டிப்பர் வாகனம் நீதிமன்றம் முன்பாக பயணித்த போது பின்னால் சென்ற முச்சக்கரவண்டி மோ தியதில் குறித்த வி பத்து இ டம்பெற்றது. வி பத்தில் முச்சக்கரவண்டி க டுமையான சே தமடைந்ததுடன், அதன் சா ரதி படுகா யமடைந்த நிலையில் வவுனியா வை த்தியசாலையின் வி பத்து பி ரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வி பத்து தொடர்பாக வவுனியா போக்குவரத்து பொலிசார் வி சாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

hey