கேகாலையில் கொ ரோ னா க ட் டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில் 479 பேரு க்கு எ லி கா ய் ச்சல்கொ ரோ னா வை ர ஸ் சந் தே கத்தில் கேகாலை மாவட்டத்தில் 91 பேர் சுய தனி மை க்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இதேவேளை 2890 பேருக்கு சுய தனி மைப்படுத்தல் நிறைவு செய் யப்பட்டுள்ளதாக கேகாலை மாவட்ட கொ ரோ னா தொ ற் று ஒ ழி ப்பு விசேட வை த்திய நி புணர் சுஜீவ பண்டார தெரிவித்துள்ளார்.

கேகாலை மாவட்ட கொ ரோ னா ஒ ழி ப்பு வி சேட கூ ட் டம் சப்ரகமுவ ஆளுநரின் தலைமையில் நடைபெற்ற போதே இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டது.

இதேவேளை கேகாலை மாவட்டத்தில் கொ ரோ னா தொ ற் று பரா வாமல் க ட் டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதுடன், இதற்கான பல்வேறு வேலைத்திட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக கேகாலை மாவட்ட சு கா தார பணிப்பாளர் குமார் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

கேகாலை மாவட்டத்தில் இதுவரை 479 பேருக்கு எ லி கா ய் ச்சல் பர வி உள்ளதாக க ண் டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒ ருவர் ம ரணத்தை த ழுவியுள்ளார்.

அ த் தோடு கே காலை மாவட்டத்தில் 463 பேருக்கு டெ ங் கு நோ ய் ப ரவி உ ள்ளதா கவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

எ லி கா ய் ச்சல் மற்றும் டெ ங் கு நோ யாளர்கள் தொடர்ந்தும் வை த்தி யசாலையில் சி கி ச்சை பெற் று வ ரு கின்றனர் என்றும் குமார் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

hey