முல்லைத்தீவில் க டற்ப டை யினர் 15 பேருக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று உறுதிகேப்பாபிலவு த னிமைப்படுத்தல் மு கா மில் த னி மைப்படுத்தப்பட்டிருந்த 15 க ட ற்ப டை யினருக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று உ ள்ளமை உ றுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கேப்பாப்புலவு த னிமைப்படுத்தல் மு கா மில் த னி மைப்படுத்தப்பட்டு வ ந் திருந்த க ட ற்ப டையை ச் சேர்ந்த 10 பேருக்கு ஏற்கனவே கொ ரோ னா தொ ற் று உ று திப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் மேலும் 5 பே ரு க்கு கொ ரோ னா தொ ற் று இருப்பது நே ற்று உ றுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து கேப்பாபிலவில் இருந்து 15 பேருக்கு கொ ரோ னா தொ ற்று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

அண்மை யில்க டற்ப டை யைச் சேர்ந்த 250 நபர்கள் முல் லைத்தீவு கேப் பாபி லவு வி மா னப்ப டை மு கா மிலும் 149 பேர் இ ரா ணுவ மு கா ம்க ளிலு ம் த னி மை ப்படுத்தல் செ யற்பா டுகளு க்காக கொ ண் டு வரப்பட்டிருந்தனர்.

இவர்களில் 99 பே ரு க்கான பரி சோ தனை கள் கடந்த 19 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற நிலையில் அவர்களில் 10 பேருக்கு கொ ரோ னா தொ ற்று உ றுதி ப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வெ லிகந்த ம ருத் துவ மனைக்கு மா ற் றப்பட்டனர்.

அதனைத் தொடர் ந்து நேற் று மு ன்தினம் 40 பேருக்கான பரி சோ த னைகள் மே ற் கொள்ளப்பட்ட நி லையில் அவர்களில் 5 பேருக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று இருப்பது உ றுதி ப்படுத்தப் பட்டுள்ளது அவர்களையும் வெ லிக ந்த வை த் தியசாலைக்கு மா ற்றப்பட்டுள்ளனர்.

hey