சூ தாட்டத்தில் மனைவியை இழந்த கணவன் : இப்படியுமா ஒரு கணவன் இருப்பார்பாட்னாவில்..

பீகார் மாநிலம் பாட் னாவில் ந டந்த சூ.தா.ட்.ட.த்.தி.ற்.கு அ டிமையான 36 வ ய து ந ப ர், த ன து ம னைவியை ப ந்தயம் க ட் டி த ன து ந ண்பர்களிடம் இ ழந்த தாகக் கூ றப்படுகி றது. அ தைத் தொ ட ர்ந்து அ ந்த பெ ண் பா.லி.ய.ல் கொ.டு.மை.க்.கு ஆ ளா கியு ள்ளார்.

இதையடுத்து, இந்த ச ம்பவம் பீகார் பாகல்பூர் மாவட்டத்தில் நடந்தது, ஹசங்கஞ்ச் கு டியிருப்பாளரான ரவி, தனது ம னைவி ஆஷாவை ப ல மு றை பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை செ ய் ய தனது நண்பர்களை அ னும தி த்துள்ளார்.

மேலும், சமீபத்திய சூ தா ட்டத்தின் போது, தனது மனைவியை ப ந்தயம் கட்டி தன் நண்பர்களிடம் அவளை இ ழந்தார். அந்த பெண், அவனின் நண்பர்களுடன் செல்ல மறுத்தபோது,

அவன் மனைவி மீது ஆ.சி.ட் வீ.சி தா.க்.க மு.ய.ன்.று, தன் நண்பர்கள் பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.ய அ னுமதித்துள்ளான்.

பின்னர் அந்த பெண் தனது கணவனின் வீட்டிலிருந்து த.ப்.பி தனது பெற்றோரின் வீட்டிற்குச் சென்று, தீபக் சிங் என்ற சமூக ஆர்வலரின் உதவியை நாடினார். இதைத் தொடர்ந்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அந்த நபர் கை து செய்யப்பட்டார்.

ஆஷாவுக்கும் ரவிக்கும் திருமணமாகி பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாகிவிட்டன, ஆனால் ரவியின் கு.டி.ப்.ப.ழ.க்.க.ம் கா ரணமாக அவர்களுக்கு கு ழந்.தை.கள் இல்லை. கரு.த்தரிக்.க முடியாததால் ரவி தன்னை உ.ட.ல் ரீ.தி.யா.க சி.த்.தி.ர.வ.தை செய்வதாக ஆஷா போலீசாரிடம் தெரிவித்தார்.

hey