மு ள்ளி வா ய் க்கால் நி னை வுதி னத்தில் கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற வேட்பாளர்கள்; பிரதேசசபை அமர்வில் கு ழ ப்பநி லை யால் வெ ளி ந ட ப்பு!வவுனியா தெற்கு தமிழ் பிரதேசசபை நி னை வே ந் தல் நிகழ்வுக்கு கூட்டமைப்பின் இரு வேட்பாளர்களை அ ழைத் தமை யால் கு ழப்ப நிலை ஏற்ப ட்டுள்ளது.

வவுனியா தெற்கு தமிழ் பிரதேசசபை அமர்வின் போது இடம்பெற்ற மு ள் ளிவா ய்க் கால் நி னை வேந்தல் நி கழ்வுக்கு தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் இரு வேட்பாளர்களை அ ழை த்தமை யால் ச பையி ல் கு ழ ப்பம் ஏற் ப ட்டுள்ள துடன், 12 உறுப்பினர்கள் வெ ளிந டப்பு செ ய்து ள்ளனர்.

இன்று காலை இடம்பெற்ற இச் சம் பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,
வவுனியா தெற்கு தமிழ் பிரதேச சபையின் மாதாந்த அமர்வுக்கு சபை தவிசாளர் து.நடராஜசிங்கம் மற்றும் செயலாளர் திருமதி சுகந்தி கிசோர் ஆ கி யோரால் ச பை உறு ப்பி னர்களுக்கு க டிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி காலை 10 மணிக்கு சபைக்கு வருகை தந்த உறுப்பினர்கள் மு ள் ளிவா ய் கா ல் மண்ணில் ம ர ணி த்தவர் களுக்கு அ ஞ்ச லி செலுத்தினர்.

குறித்த அ ஞ் சலி நிக ழ்வு இடம்பெற்ற போது தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற வேட்பாளர்களும் முன்னாள் மகாணசபை உறுப்பினர்களுமான ப.சத்தியலிங்கம் மற்றும் செந்தில்நாதன் மயூரன் ஆகியோர் சபையின் அஞ்சலி நிகழ்வுக்கு பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.

இ தன்போ து ஒரு கட் சியின் வே ட்பா ளர்களை மட் டும் ச பை அ ஞ்ச லி நி கழ் வு எ வ்வாறு அழை க்க முடியும் என சபை உறுப்பினர்கள் சிலர் தவிசாளருடன் மு ர ண் பட் டனர்.

இதனையடுத்து சபையில் இருந்து வெளியேறி குறித்த வேட் பா ளர்க ளுடன் பிரதேச சபை வ ளா கத்தில் அ ஞ் சலி நி கழ் வை தவிசாளர் நடத்தியிருந்தார்.

தவிசாளர் தனது கட்சி சார்ந்த குறித்த இ ரு வரு க்கு மட் டும் அழைப்பு வி டு த்தமைக்கு எ திர்ப் பு தெரி வி த்தும், தவிசாளரின் தன் னிச்சை யான போ க்கை க ண் டி த்தும் 12 உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்ததாகவும், ச பையை எ திர்வரும் வெள்ளி க்கி ழமை வரை கா ரண மின் றி த வி சாளர் ஒ த்தி வை த் துள்ளதாகவும் வெ ளி நடப்பு செய்த உறு ப்பி னர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், இவ்விடயம் தொடர்பில் தவிசாளர் து.நடராஜசிங்கம் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், ‘சபையில் அஞ்சலி நிகழ்வு நடத்த முற் பட்ட வேளை கு ழப்ப ம் ஏ ற்ப ட்டதால் ச பையி ன் வெ ளியில் சென்று இந் த அஞ் சலி நிக ழ்வை செ ய்தேன்.

நான் கட்சி பார் த்து செய ற்படவில்லை. கு ழப் பம் கா ரணமா க சபை ஒ த்தி வைக் கப்பட்டுள்ளது’ என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

hey