நள்ளிரவில் மன்னார் மாவட்டத்தை பு ரட் டிப் போ ட்ட அ ன ர்த்தம்!மன்னார் மா வட்டத்தில் ந ள்ளிரவு பெய்த கா ற்றுடன் கூ டிய கன மழை கா ரணமாக அதிகமான வீடுகள் மற்றும் வர்த்தக நிலையங்கள் மு ழுமை யாக சே தம் அ டைந்துள் ளதுடன் தோட்ட செய்கைகள் பா திப் படைந்துள்ளன. அ த்துடன் அதி களவான ம ரங்களும் மு றிந்து வி ழுந்துள்ளன

இன்று ந ள்ளிரவு 12 மணி தொடக்கம் க டும் இ டி யுடன் கூ டிய பல த்த ம ழை பெ ய்த தை அ டுத்து மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள ஐந்து பிரதேச செயலக பிரிவுகளிலும் 75 குடும்பங்களை சேர்ந்த 254 நபர்கள் பா திக்க ப்பட்டுள்ளனர்.

அ வற்றில் மன்னார் நகர் பிரதேச செயலக பிரிவில் 28 குடும்பங்களை சேர்ந்த 91 நபர்களும் நா னாட்டானில் 18 குடும்பங்களை சேர்ந்த 60 நபர்களும் மாந்தை பகுதியில் 13 குடும்பங்களை சேர்ந்த 43 நபர்களும் முசலி பகுதியில் 8 குடும்பங்களை சேர்ந்த 25 நபர்களும் மடு பகுதியில் 6 குடும்பங்களை சேர்ந்த 25 நபர்கள் பா தி க்க ப்படுள்ளனர்.

குறிப்பாக ஜீவபுரம் சாந்திபுரம் ஜிம்றோன் நகர் வஞ்சியம் குளம் தரவான் கோ ட்டை வெள்ளாங்குளம் சிறுநாவற்குளம் உட்பட அதிகளவான கிராமங்களில் வீடுகள் பாடசாலைகள் மற்றும் வர்த்தக நிலையங்களும் சே தம் அ டைந்துள்ளன.

அதே நேரத்தில் முன்னாள் வீடமைப்பு நிர்மாண துறை அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவால் வீட்டு திட்டம் வழங்கப்பட்டு முதலாம் இரண்டாம் கட்ட மிகுதி ப ணம் வ ழங்கப்படாமல் ப ழைய வீடும் இ ன்றி புதிய வீடும் கட்டி மு டிக்கப்படாத நிலையில் த ற்காலிக கொ ட்டில்களில் வசி த்து வந்த அனேக மக்கள் இதனால் பா திப்ப டைந் துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் பா தி ப்புகள் ஏற்பட்ட வீடுகளுக்கு கிராம சேவகர் மற்றும் சமுர்த்தி உத்தியோகஸ்தர்கள் விஜயம் மேற்கொண்டு பா தி ப்பு தொடர்பான வி பரங்களை சே கரி த்து வரு கின்றமை கு றிப்பிடதக்கது.

hey