நி னைவேந்தலுக்குச் சென்ற வி க்னேஸ்வரன் உள்ளிட்ட குழுவினரை திருப்பி யாழ்ப்பாணத்துக்கே அனுப்பிய பொ லிஸார்வடமாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சீ.வி.விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான குழுவினர் மு ள்ளிவா ய்க்கால் நி னைவேந்த லுக்கு சென்ற நிலையில் பொலிஸாரால் ம றித்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் சங்குப்பிட்டி சோ தனைச் சா வடியில் சு மார் ஒரு மணி நேரத்தி ற்கும் மே லாக த டுத்து நி றுத்தி வைக் கப்பட்ட நி லையில் மீண்டும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு திருப்பி அனுப்ப்பபட்டுள்ளனர்.

மு ள் ளிவா ய்க்கால் பே ரவலத்தின் 11 ஆவது நி னைவுநா ளான இன்று கொ ல்லப்பட்ட உ றவுகளுக்கு அ ஞ்சலி செலுத்துவதற்காக இன்று காலை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மு ள்ளி வாய் க்காலை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த போதே வடமாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி.வி.விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான குழுவினர் இவ்வாறு த டுத்து வை க்கப்பட்டுள்ளதோடு மீ ண்டும் யாழ்ப்பாணம் நோக்கி திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

விக்னேஸ்வரன் உட்பட தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் சுமார் பத்து பேர் வெவ்வேறு வாகனங்களில் அங்கு சென்றுகொண்டிருந்தபோது இன்று காலை 6.30 மணியளவில் சங்குப்பிட்டி சோ தனைச் சா வடியில் வை த்து பொ லிஸாரால் த டுத்து நி றுத்தப்பட்டனர்.

சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் அ திகமாகக் கா க்க வை க்கப்பட்ட பி ன்னர், அ வர்களை மீ ண்டும் யா ழ் நோக்கி திருப்பி அ னுப்பியுள்ளனர்.

hey