க_ல்லூ_ரி ஆ_சிரியருக்கு 17 வயது மா_ண_வி மீ_து ஏ_ற்பட்ட கா_தல் : தி_ரு_மண ஆ_சை கா_ட்டி ஆ__சிரி_யர் செ_ய்த செ_யல்சென்னையில் உள்ள அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த 17 வயது மா_ணவி தனியார் க_ல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு ப_யின்று வருகிறார். அதே க_ல்லூரியில் லோகேஷ் என்பவர் ஆ_சிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில் முதலில் இருவரும் நட்_பாக பழகியுள்ளனர். அது நாளடைவில் கா_தலாக மாறி உள்ளது.

லோகேஷ் தனது வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் மா_ணவியை வர சொல்_லி தி_ருமண ஆசை வா_ர்த்தைகளை கூறி மாணவியை பா_லி_யல் ப_லா_த்_காரம் செ_ய்துள்ளார்.

ஆனால் அதன்பிறகு லோகேஷ் மா_ணவி_யை கண்டும் காணமலும் பேசுவதை தவிர்த்தும் வந்துள்ளார். போ_னில் அ_ழை_த்தாலும் அவர் எடுக்கவில்லை என்பதால் மா_ணவி__க்கு ச_ந்_தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் லோகேஷ் வீட்டுக்கு சென்ற மா_ணவிக்கு அவருக்கு வே_றொரு பெ_ண்_ணுடன் நி_ச்சய_தார்த்தம் மு_டிந்துவிட்ட வி_ஷயம் தெ_ரியவந்தது. _

இ_தனை பற்றி லோகேஷிடம் கேட்ட பொ_ழுது நான் உன்னை தி_ருமணம் செய்து கொ_ள்ள மா_ட்டேன் என்றும் என் பெ_ற்றோர் பார்த்த பெ_ண்ணை தா_ன் தி_ரு_மணம் செய்து கொ_ள்வேன் என்று தி_மி_ராக பே_சியுள்ளார்.

இதனால் ஆ_த்_திரம் அ__டைந்த மா_ணவி ம_களிர் கா_வல் நி_லைய_த்தில் லோ_கேஷின் பெ_யரில் பு_கார் அளி_த்_துள்ளார். பு_கா_ரின் அடிப்படையில் போ_லீஸ் லோ_கே_ஷை போ_க்சோ சட்_டத்தின் கீ_ழ் கை_து செய்யத்துள்ளனர்..

hey