தா லி க ட் டிய ம னை வி யை வி ட் டு வி ட்டு மு ன் னா ள் கா த லி யுடன் தொ டர் பில் இ ரு ந் த ந பர் : ம னை வி பா ர் த் த வீ டி யோ வில் வெ ளி யா கிய தி டு க் கி டும் த க வல்இந்தியாவில்……இ ந் தி யாவி ல் வே று பெ ண்ணு ட ன் க ணவ ர் இ ருக் கும் வீ டி யோவை பா ர் த் த ம னை வி அ திர் ச் சி யடை ந்து உ யி ரை மா ய்த் து கொ ண் டுள் ளார்.

சி க்க ம க ளூரு வை சேர்ந்த ரஞ்சிதா (23) என்ற பெ ண்ணு க் கும் அருண்குமார் (30) என்பவருக்கும் மூ ன்று ஆ ண்டு க ளுக்கு மு ன்ன ர் தி ரும ண ம் ந ட ந்த நி லை யில் ஒரு கு ழ ந் தை உ ள் ளது.

தி ருமணத்திற்கு முன்பே அருண்குமாருக்கும், அ கரேஹள்ளியை சேர்ந்த ஒரு பெ ண்ணு க் கும் தொ ட ர்பு இ ரு ந்து வந்த நி லையில் தி ரு மண த்துக்கு பி ன் ன ரும் இ ரு வ ரும் அ டி க்க டி ச ந் தி த்து நெ ரு க் க மாக இ ரு ந்து வ ந் ததா க கூ றப் படு கி றது.

மேலும் பெ ண் ணுட ன் உ ல் லா ச மாக இ ரு ந்த கா ட் சி களை அருண்குமார் தனது செ ல் போனி ல் வீ டி யோ எடு த்து வை த்ததாக தெரிகிறது.

இந்த நி லையி ல் கடந்த சில மாதங்களுக்கு மு ன்பு அ ருண்குமார், க ள் ளக் கா தலி யு டன் உ ல் லாச மா க இ ரு ந்த வீ டி யோவை ர ஞ் சிதா பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி யடை ந் தா ர். இ துதொடர்பாக அ வர்கள் 2 பே ரு க் கு ம் இ டை யே அ டி க் க டி கு டு ம் ப த க ரா று ஏ ற் ப ட்டு வ ந் தது.

நேற்று முன்தினம் இரவு இ ந்த வி வ கா ரம் கு றி த் து ரஞ்சிதாவுக்கும், அருண்குமாருக்கும் பி ர ச் சி னை ஏ ற் பட்டு உ ள்ளது. அப்போது ரஞ்சிதாவிடம் உ யி ரை வி ட்டு வி டு ம் படி அ ரு ண்கு மார் கூ றிய தா க தெ ரி கிற து.

இதனால் ம ன மு டை ந்த ர ஞ் சிதா தனது சகோதரர் சே த்தனுக்கு செ ல் போ னில் தொ ட ர்பு கொ ண் டு தான் த ற் கொ லை செ ய் ய போ வ தாக கூ றிவிட் டு தூ க் கி ட் டு உ யி ரை மா ய் த் து கொ ண் டார்.

ச ம் ப வ ம் கு றி த் து த க வல றி ந்த பொ லி சா ர் அ ங் கு வந்து ரஞ்சிதாவின் ச ட ல த் தை கை ப் ப ற்றினா ர் கள். இ த னி டை யில் பொ லி சுக் கு ப ய ந் து அருண்குமார் மதுவில் வி ஷ ம் க ல ந்து கு டித் து ள் ளார், இதை தொடர்ந்து ம ரு த்து வ ம னை யில் சி கி ச் சை க்கா க சே ர் க் க ப் ப ட்டுள்ளார்.

இந்த ச ம் ப வம் தொ ட ர்பா க பொ லி சா ர் வ ழ க் குப் ப தி வு செ ய் து வி சா ர ணை ந ட த்தி வ ரு கி ன்றனர்.

hey