சற்று முன் யா ழ்ப்பாணத்தில் இ ரா ணுவத்தினர் து ப்பா க்கி சூ டு : ஒ ருவர் ப டுகா யம்யாழ். பருத்தித்துறை மந்திகை பகுதியில் அ திகாலை 1 மணியளவில் இ ரா ணுவத்தினர் து ப்பாக் கி சூ டு.
ஒருவர் ப டுகா யமடைந்துள்ளாரன

இரா ணுவ த்தினர் ம றித்த போது நிற்காம செ ன்றதாலே து ப்பாக்கி பிர யோகம் மே ற்கொள்ளப்பட்டதாக மு தல் கட்ட வி சாரணைகள் மூலம் அறிய முடிகிறது.

hey