வவுனியா பண்டார வ ன்னியன் சிலை அ மைந்துள்ள பகுதி பண்டார வன்னியன் ச து க்கமாக பெயர் சூ ட்டப்பட்டுள்ளதுவவுனியாவில்

வவுனியாவில் இருந்து மன்னார் வீதி மற்றும் யாழ். வீதி செல்லும் பண்டார வன்னியனின் சிலை அமைந்துள்ள பகுதி பண்டார வன்னியன் ச து க்கமாக பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள து.

வவுனியா பண்டாரவன்னியன் மறுமலர்ச்சி மன்றத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று நகரசபை உறுப்பினர் ரி. கே. இராசலிங்கம் நகரசபை அமர்வில் முன் வைத்த கோ ரிக்கையை ஏற்று நகரசபை குறி த்த பெ யரை சூ ட்டியுள்ளது.

குறித்த பகுதி இதுவரை காலமும் பெற்றோல் செட் சந்தி என அ ழைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், குறித்த பகுதிக்கு ப ண் டாரவன் னியன் ச துக்கம் என பெயர் சூட்டுமாறு விடுக்கப்பட்ட கோ ரிக் கைக்கு அ மையவே இ ப்பெ யர் சூட் டப்பட்டுள்ளது.

hey