மணமேடையில் திருமணத்தை நி றுத் திவி ட்டு ஓ ட்ட ம் பி டித் த மணப்பெண்! தெ ரியவ ந்த கார ணம்மணமேடையில் திருமணத்தை நி றுத் திவி ட்டு ஓ ட்ட ம் பி டித் த மணப்பெண்! தெ ரியவ ந்த கார ணம்

இந்தியாவில் மணமேடையில் மணப் பெண் திருமணத்தை நி றுத் திய ச ம்ப வ ம் குடும்பத்தினரிடையே மி குந் த அ திர் ச்சி யை ஏ ற்ப டுத் தியுள் ளது.

தெலுங்கானா மாநிலம், வானபார்தி மாவட்டத்தில் உள்ள சார்லபள்ளி என்னும் கிராமத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் கடந்த வெள்ளி கிழமை திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றுகொண்டிருந்தது.

திருமணத்திற்கு மணமக்களின் பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் என அனைவரும் வருகை தந்திருந்தனர்.

முகூ ர்த்தத் திற்கான நேரம் வந்த போது, மணமகன் திருமண மே டைக்கு வந்து மணப்பெண்ணின் வருகைக்காக கா த்திரு ந்தார்.

அப்போது ம ண மே டைக்கு ம ணப்பெண் வந்து அமர்ந்தார். பின்னர் தா லியை எ டுத் து உறவினர்கள் மற்றும் பெரியவர்களின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்று மண மகளின் க ழுத் தில் க ட்ட மணமகன் செ ன்றபோ து தி டீரெ ன, யா ரும் எ திர்பா ராதவி தமாக மண மேடையில் இ ருந்து எ ழுந்த மணப்பெண், தனக்கு இந்த திருமணத்தில் வி ருப் பம் இ ல்லை என்று அங்கிருந்து பு றப்ப ட்டுள் ளார்.

இதைக் கண்டு அ திர் ச்சிய டை ந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அவரை த டுக் க மு யன்ற போ து, யா ருடைய பே ச்சையும் கே ட்காமல் அ ங்கி ருந்து சென்றுள்ளார்.

இது குறித்து மணமகளின் பெற்றோர், திருமண மேடைக்கு வருவதற்கு முன்பு மண மகள் அவருடைய முன்னாள் காதலனை பார்த்துள்ளதாகவும் அதனால் தி டீரெ ன ம னம் மாறி திருமணத்தை நி றுத்திவி ட்டதா கவும், தற்போது அந்த இளைஞன் மற்றும் என்னுடைய மகனை க ண்டுபி டிக்க மு டியவி ல்லை என்று காவல்நிலையத்தில் பு கார் கொ டுத்துள் ளதாக கூ றப்ப டுகிறது.

hey