மன்னாரில் நவீன க ருவியுடன் பு தை யல் தோ ண்டும் ந டவடிக்கையில் ஈ டுபட்ட 6 ச ந்தே கந பர்கள்மன்னார் – பேசாலை பொலிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பேசாலை யூ ட்ஸ் வீதி ப ற்றைக் கா ட்டுப் பகு தியில் பு தையல் தோ ண்டும் ந டவடிக்கையில் ஈ டுபட்ட 6 பேர் கை து செய்ய ப்பட்டுள்ளனர்.

அத்துடன், அவர்கள் பு தையல் எடுக்க பய ன்படுத்திய ந வீன கரு வி ஒன்றும் மீட்க ப்பட்டுள்ளது.

நேற்றுமுன் தினம் இரவு பு தையல் தோ ண்டுவதாக பே சாலை பதில் பொலிஸ் பொ றுப்பதிகாரிக்கு இர கசிய த கவல் கிடைத்துள்ளது.

குறித்த தகவலின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின் போது அநுராதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 4 நபர்களும், பேசாலை பொலிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட ந டுக்குடா மற்றும் வசந்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த இருவரும் கை து செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட குறித்த 6 பேரும் பேசாலை பொ லிஸ் நிலையத்தில் த டுத்து வைக்கப்பட்டு வி சாரணைக்கு உட்ப டுத்தப்பட்ட நிலையில் நேற்று மாலை மன்னார் பதில் நீத வான் முன்னி லையில் ஆஜ ர்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்போது குறித்த 6 ச ந்தேகந பர்களையும் பி ணை யில் செல்ல அ னுமதிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey