இம்மாத இறுதிவரை நீ டிக்கும் ஊ ரடங்கு? வெளிவந்த புதிய தகவல்கொழும்பு மற்றும் கம்பஹா பகுதிகளில் இம்மாதம் இறுதிவரை ஊ ரடங்குச்ச ட்டத்தை அமுல்படுத்த அரசாங்கம் எதிர்பார்த்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

கொ ரோனா வை ரஸின் தா க்கம் தொ டர்பில் இம்மாத இறுதியில் ஆராயப்பட்டே இந்த ஊ ரடங்கை த ளர்த்துவதா? நீ டிப்பதா என்று தீர்மானிக்கப்பட உள்ளது.

கொழும்பு மற்றும் கம்பஹா மாவட்டங்களில் அமுலில் இருக்கும் ஊ ரட ங்குச் சட்டம் அடுத்த மாதம் த ளர்த்தப்பட்டாலும் இரவு 8 மணி முதல் அதிகாலை 5 மணி வரை மீண்டும் ஊ ரடங்கு அ முலில் இருக்கும் என தெ ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாத இறுதி வரை ஒவ்வொரு ஞா யிற்றுக்கிழமையும் ஊ ரடங்கை அ முல்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு மாவட்டத்தில் 1400 பேர் சுய த னிமைப்படுத்தலுக்கு உ ள்ளாகியிருப்பதாகவும், இவர்களின் த னிமைப்படுத்தல் காலம் நிறைவடைந்த பின்னர் மே ற்கொள்ளப்படும் பிசிஆர் ப ரிசோ தனைகள் நி றைவுற்ற பின்பே கொழும்பில் ஊ ரடங்கை த ளர்த்துவதா இல்லையா என்ற தீர் மானத்துக்கு வர முடியும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

hey