வவுனியாவில் வாகன வருமான வ ரி அனுமதித் பத்திரம் பெற வ ரிசையில் காத்திருக்கும் மக்கள்வவுனியா உட்பட நாட்டின் பல பாகங்களில் ஊ டரங்கு த ளர்த்தப்பட்டு மக்கள் வ ழமைக்கு தி ரும்பியதினையடுத்து நேற்றையதினம் (11.05) தொடக்கம் பெரும்பாலான அரச சேவைகள் முழுமையாக இயங்க ஆரம்பித்துள்ளன

இந் நிலையில் வவுனியா பிரதேச செயலகத்தில் அமைந்துள்ள வாகன வருமான வ ரி அ னுமதிப்பத்திரம் வழங்கும் காரியாலயத்தில் இன்று (12.05.2020) அதிகளவிலான மக்கள் வ ரிசையில் காத்திருக்கின்றனர்.

புதிதாக வாகன வருமான வரி அனுமதிப்பத்திரம் பெறல் மற்றும் புதுப்பித்தல் , வாகன உ டமை மாற்றம் போன்ற செயற்பாட்டிற்காக மக்கள் வருகை தந்திருந்தனர்.

கோவிட்-19 அ ச்சம் கா ரணமாக கடந்த நான்கு வா ரத்திற்கு மேலாக கா லாவதியான வாகன வ ருமான வரி அ னுமதிப்பத்திரம் செலுத்துபவர்களுக்கான த ண்டப்ப ணம் அ றவிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் வவுனியா பிரதேச செயலகத்தினுள் வருகை தரும் மக்கள் அனைவருக்கும் தொ ற்று நீ க்கி ம ருந்து தெ ளிப்பதுடன் கைகள் சு த்தம் செய்ததன் பின்னரே பிரதேச செயலகத்தினுள் அ னுமதிக்கப்படுகின் றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey