13 வயது சி று வனின் தா யிடம் நீங் கள் பாட்டி ஆகிவிட்டீர்கள் தெரியுமா என்று கேட்ட தோ ழி: தொடர்ந்து தெரியவந்த அ தி ர்ச்சி தகவல்தனது தோழி ஒருவர் நீங்கள் பாட்டி ஆ கிவிட்டீர்கள் தெ ரியுமா என்று கேட்டதும் அதி ர்ந்துபோனார் அந் த தாய், காரணம், அவரது மகனின் வயது 13 மட்டுமே! உ டனடியாக வீட்டுக்கு ஓ ட்டம் எடுத்த அந்த தாயின் மனதில் தன் மகன் த விர் த்து மற்றொரு நபரின் பெயர் நினைவுக்கு வந்தது, அந்த பெயர் Leah Cordice (20). Leah அ டிக் கடி அவர்கள் வீட்டுக்கு வருவதுண்டு.

பின்னர் குடும்ப நண்பர் போல் ஆகிவிட்ட நிலையில், அந்த சி றுவ னை கவனித்துக்கொள்ளும் ஆயா போலவே ஆகிவிட்டார் Leah.

வீட்டுக்கு வந்த அந்த 13 வயது சி று வ னின் தாய் மகனிடம் வி சா ரிக்க, அவன் உண் மையைச் சொல்லி, தான் உண்மையை வெ ளியில் சொல்லக்கூடாது என Leah மி ரட் டியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளான்.

மறு நாள் பொ லிசாரிடம் சென்றுள்ளார்கள் அந்த சி று வனும் அவரது தாயும். ஆனால், அப்படியே கதை யை மா ற்றிவிட்டார் Leah.தன்னை அந்த சி று வன் வ ன்பு ண ர்வு செய் துவி ட்டதாக கு ண் டை தூ க் கி போ ட்டார் Leah. இதற்கிடையில் Leah க ர்ப் பமுற, அது தன் குழந்தை என அவரது க ணவரும் நம் பிக்கொண்டிருக்க, வி சா ரணையில் பல உண்மைகள் தெரியவந்தன.

அந்த சி றுவன் வீட்டுக்கு அ டிக் க டி செல்லும் Leah, அ வனை து ஷ் பி ரயோ கம் செய்துள்ளார்.

அவனது தாய் இல்லாதபோது மட்டும் அந்த வீட்டுக்கு செல்லும் Leah, அவனது நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்களை துர த்தி விடுவாராம். பின்னர் Leahவை பொ லிசார் கை து செய்தார்கள்.

அவருக்கு இ ரண்ட ரையாண்டுகள் சி றைத் த ண் டனை வி திக் கப்பட்டது.

இதற்கிடையில் Leahவுக்கு பெண் கு ழந்தை ஒன்று பிறக்க, அதை அரசு கா ப் பகத்திற்கு அனு ப்பிவிட்டார்கள், அதை ஒரு குடும்பம் தத் தெடு த்துச் சென்றுவிட்டது.

DNA ப ரிசோ த னையில் அந்த குழந்தை Leahவின் கணவருடையது அல்ல என்றும், அந்த சி று வனுடையதுதான் என்பதும் தெரியவந்தது. இப்படி கதை ஒ ருபக்கம் செல்ல, மறுபக்கம் அந்த குழ ந்தை தன்னுடையது என்பது

தெரியவர, மனோரீதியாக பா திக்கப்பட்டுள்ளான் அந்த சி றுவன். அந்த குழ ந்தை தன்னுடையது என்றாலும், சி றுவனான அ வனா ல் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும்

முடியாமல் ம று க்கவும் முடியாமல் அவன் த விப்ப தோடு, அவன் க டு மை யான மன அ ழுத்தத்திற்குள்ளகியிருப்பதாக நீதிமன்ற மன நல ஆ லோசகர் க ண் டறிந்துள்ளார்.

அந்த குழந்தைக்கு 18 வயது ஆன் பின்னரே அந்த சி று வன், அதாவது, அ வளது தந்தை, அவ ளை சந்திக்க முடியும் என்பது கு றிப்பிடத்தக்கது.

hey