வவுனியாவில் பாடசாலைகளை மீள ஆ ரம்பிக்கும் போது பி ன்பற்ற வேண்டிய ந டைமுறைகள் தொடர்பில் க லந்துரையாடல்வவுனியாவில் பா டசாலைகளை மீள ஆரம்பிக்கும் போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று (11.05.2020) காலை 10.00 மணியளவில் இடம்பெற்றது.

வவுனியா பிராந்திய சு காதார சே வைகள் தி ணைக்களத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் பி ராந்திய சுகாதார சேவைகள் தி ணைக்கள பணிப்பாளர் ம கேந்திரன் த லைமையில் இக் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது.

வவுனியா தெற்கு வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் முத்து இராதாகிருஸ்ணன் , தெற்கு வலய திட்டமிடல் பிரிவு பொறுப்பதிகாரி திருமதி சொரூபன், வவுனியா தெற்கு வல யத்திற்குட்பட்ட பாடசாலை அதிபர்கள் மற்றும் பாடசாலைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஆசிரியர்கள், சுகாதார துறை வைத்திய அதிகாரிகள், பொது சு காதார ப ரிசோதகர்கள் எனப் ப லரும் கலந்து கொண்டனர்.

இதன்போது பாடசாலை ஆரம்பிக்கும் போது பா டசாலைகளில் கொ விட் 19 தொடர்பில் உ ருவாக்கப்பட வே ண்டிய கண் காணிப்பு குழு, பாடசாலைகளில் கொ விட் 19 தா க்கம் குறித்து பின்பற்ற வேண்டிய சு கா தார ந டைமுறைகள், மா ணவர்கள் ம த்தியில் அ றிவுறுத்தப்பட வேண்டிய விடயங்கள், பாடசாலையிவல் மே ற்கொள்ளப்பட வே ண்டிய நட வடிக்கைகள் தெர்டர்பாக வை த்திய அ திகாரிகள் மற்றும் சு காதார ப ரிசோத கர்களால் வி ளக்கமளிக்கப்பட்டிருந்தது.

hey