வீட்டில் த னியாக இருந்த அழகிய இ ளம் பெ ண்ணுக்கு நே ர்ந்த வி பரீதம்!!இந்தியாவில் வீ ட்டில் த னியாக இ ருந்த இ ளம் பெ ண் உ யி ரோ டு எ ரி த் து கொ லை செ ய் ய ப் ப ட் டு ள் ள ச ம்பவம் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்படுத்தியு ள்ளது.

உத்தரபிரதேச மாநி லத்தின் பர்சோலி கி ராமத்தை சே ர்ந்தவர் பிரதீப் சிங். இ வர் கு டும்பத்து க்கும் கன்வர் சிங் கு டும்பத்து க்கும் நீ ண்ட கா லமாக பி ரச்சினை இ ருந்து வ ந்தது.

இ ந்த நி லையில் க டந்த ஜூ ன் மா த ம் ந டந்த ச ண் டை யி ல் கன்வர் சிங் அ டி த் து கொ ல் ல ப் ப ட் டா ர். இ ந்த ச ம்பவ த்தில் ப லரு க்கும் கா ய ம் ஏ ற்பட்டது, இ தையடு த்து பிரதீப்பை பொ லிசார் கை து செ ய்தனர்.

இ திலிரு ந்தே பிரதீப் கு டும்ப த்தாரை ப ழி வா ங் க வே ண்டும் எ ன்ற எ ண்ணத்தில் கன்வர் உ றவின ர்கள் இ ருந்தனர். இ ந்த சூ ழலில் சி றையில் இ ருக்கும் பிரதீப்பை கா ண இ ரு தி னங்களுக்கு மு ன்னர் அ வர் ம னைவி செ ன்றார்.

அ ப்போது அ வர்களின் ம க ள் ஷரதா வீ ட்டில் த னியாக இ ருந்தார். பி ன்னர் வீ ட்டு வா சலில் இ ருந்த கு ழாயில் த ண்ணீர் பி டி த் து கொ ண்டிருந்த போ து அ ங்கு மூ ன்று பே ர் வ ந்தனர். அ வர்கள் ஷரதாவின் கை ம ற்றும் கா ல்களை க ட் டி ப் போ ட் டு உ ட ல் மு ழு வ து ம் ம ண்ணெ ண்ணெய் ஊ ற் றி தீ வை த் த ன ர்.

இ தன் பி ன்னர் வ லி யா ல் அ ல றி ய ஷரதாவின் நி லையை க ண்ட அ க்கம்பக் கத்தினர் அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த நி லையில் அ வரை மீ ட் டு ம ருத்துவம னைக்கு தூ க் கி ச் செ ன்றனர். அ ங்கு சி கிச்சை ப லனின்றி ஷரதா உ யி ரி ழ ந் தா ர்.

இ றப்பத ற்கு மு ன்னர் அ வர் அ ளித்த வா க்குமூல த்தில் த ன்னை மூ ன்று பே ர் எ வ்வாறு கொ டு மை ப் ப டு த் தி உ யி ரோ டு எ ரி த் த ன ர் எ ன்பதை கூ றினார். இ ந்த ச ம்பவம் தொ டர்பாக பொ லிசார் வ ழக்கு ப்பதிவு செ ய்து வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின் றனர்.

hey