ர த் த வெ ள் ள த்தில் தா ய்… தூ க் கி ல் தொ ங் கிய த ந்தை! நள்ளிரவில் நடந்த ப ய ங் க ர த்தால் க த றி து டி த் த குழந்தைகள்தமி ழ கத்தில் நள் ளி ரவில் தூ ங் கிக் கொ ண் டி ருந்த ம னை வி யின் க ழுத் தை அ று த் து கொ டூ ர மாக கொ லை செ ய்த க ண வனி ன் செயல் அ தி ர் ச்சி யை ஏ ற்ப டுத் தியு ள்ளது.குமரி மா வ ட்டம் இரணியல் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜசேகரன்(42). தேங்காய் வெ ட் டும் தொ ழி ல் செ ய்து வரும் இ வ ரு க்கு தங்கம்(37) என்ற ம னைவி உ ள்ளா ர்.

இந்த த ம்பதிக்கு தி ருமணம் ஆகி 13 ஆண்டுகள் ஆகும் நிலையில், ராகுல் என்ற 11 வயது மகனும், தனுஷியா என்ற 10 வயது மகளும் உள்ளனர்.

ரா ஜசே கரன் கு டிப்ப ழக் க த் திற்கு அ டி மை யான தால், தினமும் ம து அ ரு ந் தி வந்து வீ ட்டில் ச ண் டை போ ட் டு வந்து ள் ளார். இது போன்ற சூழ்நி லையி ல், த மி ழ கத் தில் ஊ ரட ங் கு அ மு ல் ப டுத்த ப்பட்டதால், ராஜசேக னுக்கு இ ரு ந்த வே லை யும் கி டை க்கவில்லை.

அப்படி இருந்தும், சில வே லைகள் கிடைத்தால், அதன் மூ லம் கி டைக்கும் ப ணத்தா ல், கு டித் துவி ட்டு வந்து வீட்டில் பி ர ச்ச னை செய்து வந்துள்ளார்.
கண வன் இ ப்படி இ ருப்பதால், கு டும்பத் தில் வ று மை வா ட் டியது. இ த னால் த ங்கம் வே லை க்கு செல்ல முடிவு செய்துள்ளார்.

ஆனால், ரா ஜ சே கர ன் ம னைவியை வேலைக்கு செல்ல கூடாது என்று கூறிவிட்டார். இ ரு ப்பி னும் பிள் ளை களுக்கு சா ப் பாட்டு செல வு, வீட் டுச் செல வை ச மா ளிக் க சில நாட்களாக அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு முந்திரி தொ ழி ற்சா லை ஒன்றிற்கு வே லைக்கு சென்று வந்துள்ளார்.

இது வீட்டில் பெரிய பி ரச் சனை யாக வெ டித் து ள்ள து. ச ம்ப வ தி ன த்தன் று த ங் க ம் வே லை க்கு செ ன் றுவி ட்டு, வீ ட் டிற்கு தி ரு ம்பிய அவர் இரவு நே ரத் தில் பி ள்ளை களு டன் பே சிக் கொ ண் டி ருந் தார்.

அப்போது ம து போ தை யில் வந் த ராஜசேகர ன் பி ரச் ச னை செய்து விட்டு வீட்டில் தூ ங் கியு ள்ளார். அதன் பின் தி டீரென் று நடு ராத் திரி யில் வி ழி த் து, ம னை வி தூ ங் கிக் கொ ண் டிரு ந்த அ றைக்கு சென்று, அவரை தே ங்கா ய் வெ ட் டு வ தற் காக வை த்தி ருந்த க த் தியா ல் கு த் தி கொ லை செ ய்து ள் ளார்.

இ தை க் க ண் டதும் அ தி ர்ச் சி ய டை ந்த ரா ஜசே கரன் இ ன் னொ ரு அ றை க்குள் ஓடிப்போய் தூ க் குப் போ ட் டு த ற் கொ லை செய்து கொண்டார்.
ச த்தம் கே ட்டு வி ழி த் து வந்து பா ர் த்த குழந் தை கள் அ ல றி யு ள்ள னர். அ ம் மா ர த் த வெ ள் ள த்தில், அ ப்பா தூ க் கி லும் தொ ங் குவ தை கண்டு க த்தி கூ ச்ச லிட்ட னர்.

அதன் பின் அக் கம் பக்கத்தில் உ ள்ள வர்கள் ஓ டி வந்து பா ர்த்து, பொ லி சாரு க்கு தக வ்ல கொ டு க்க, வி ரை ந்து வந்த பொ லி சார் 2 பேரின் ச டல ங் களை யும் மீ ட் டு ம ரு த் து வ ம னைக்கு பி ரே தப ரி சோ த னை க்கா க அனு ப்பி வை த் து வி ட் டு இ ந்த வ ழ க்கு குறித்து வி சார ணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey