வீட்டில் உள்ள அ றை யில் தூ க் கில் ச ட ல மாக தொ ங் கிய 20 வயது இ ள ம்பெ ண்! சு வ ற் றில் எ ழு தி யிரு ந்த 3 வா ர்த்தைகள்தமிழகத்தில் கல்லூரி மாணவி த ற் கொ லை செய்து கொண்ட ச ம் பவம் தொ டர்பாக வி சா ரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கூடலூரை அ டு த் துள்ள தேவர்சோலை பே ரூ ராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ளது பாடந்துரை கிராமம். இங்கு வசிப்பவர் சஜீவன். வெ ளிநா ட்டி ல் பணிபுரிகிறார்.

இவரது மகள் சரண்யா (20). அரசுக்கல்லூரியில் இ ளநி லை பட்டம் 2ம் ஆண்டு படித்து வந்தார். மா ணவி சரண்யா தனது தாயார் மற்றும் சகோதரனுடன் வீட்டில் வசித்து வந்தார்.

சரண்யா வ ழக்கம்போல் வீட்டில் கடந்த வெள் ளிக்கிழமை இரவு தூ ங் கச்செ ன்றார். மறுநாள் காலையில் வெகு நேர மா கியும் எ ழுந்திரு க்கவி ல்லை . ச ந்தே கத் தின் பே ரில் க த வை த ட்டி யபோ தும் திறக்கவில்லை. கத வை உ டை த்து பார் த்தபோ து அவர் தூ க் கில் பி ண மா க தொ ங் கி னார்.

ச ம் பவம் குறித்து தே வர்சோ லை பொலி சார் வ ழ க் குப் ப திந்து , மா ணவி யின் உ ட லை கை ப் ப ற்றி பி ரே த ப ரி சோ த னைக் காக அரசு ம ருத்துவ மனை க்கு அ னு ப்பினர்.

மா ணவி த ற் கொ லை செ ய்த அ றை யில் சோ தனை செய்தபோது சு வ ற்றில் ஆங் கில த்தில் ’சா ரி டு ஆல்’ என எ ழுதி இரு ந்தது. அ வரது ஸ் மா ர்ட் போ ன் தி றக்க மு டி யாத நி லை யி ல் லா க் செய் ய ப்பட் டிருந்தது.

போ லீ சார் அ தனை சை பர் கி ரைம் பி ரிவு க் கு அ னுப் பிவிட்டு வி சாரித் து வரு கி ன்றனர்.

hey