ஆண் கு ழந் தை வேண்டும்: ம னை வியின் வ யி ற் றை கி ழி த்த கொ டூ ர க ணவன்வ யி ற் றில் உள்ள கு ழ ந்தை என்ன பா லி ன ம் எ ன் ப தை அறிய மனை வியின் வ யி ற்றை கி ழி த்த கொ டூ ர ச ம் ப வம் இந்தி யாவின் உ த் தர பிரதேச மாநில த்தில் அ ர ங்கே றி யு ள்ளது

உத்தர பிரதேசத்தின் நெக்பூர் பகுதியில் இந்த கொ டூ ர ச ம் பவ ம் நட ந் துள் ளது. ஏற் கென வே 5 பெ ண் கு ழ ந்தை க ளுக்கு தந் தை யான ப ன் ன லால் என்பவர்,

6வதாக தனக்கு ஆ ண் கு ழந் தை வே ண்டு மெ ன்று நி னை த்து ள்ளார். ம னை வியு ம் கர் ப்பி ணி யாக இருக் கும் நி லையில் வயிற்றில் இ ரு ப்பது ஆண் கு ழ ந் தை யா என தெரி ந்து கொ ள் வ தற் காக ம னை வியின் வ யி ற்றை கி ழி த் து ள்ளா ர் என பொ லி சார் தெ ரி வி த் துள் ளனர்.

கூ ரா ன ஆ யு தத் தா ல் கி ழித் ததில் 35 வ யதா ன அ வ ரது ம னைவி க டு மை யாக பா தி க் கப்ப ட் டுள் ளார் என தெ ரிய வந்து ள்ள து.

ஆனால் து ரி த மாக செ யல் ப ட் ட க ர்ப்பி ணி யின் கு டும் பத் தி னர் அவரை வி ரை வாக மருத் துவ மனை யில் சேர் த்து சி கி ச் சை அ ளி த் துள் ளனர்.

க ர்ப் பி ணி யின் கு டு ம்ப த்தி னர் கொ டு த்த பு கா ரி ன் அ டி ப்ப டை யில் பன் ன லால் மீ து வழ க் குப்ப தி வு செ ய்த பொ லிசா ர் அவரை கைது செ ய் து ள் ள னர்.

க ண வனின் க் கு தலு க்கு இ லக் கான அந்த பெ ண் 7 மா த க ர்ப் பி ணி எ ன பொ லி ஸ் த ரப் பு தெ ரி வித் து ள்ளது.

hey