மீண்டும் ப ணி க்கு செ ல் ல ப ய மா க உள்ளது! ம னை வி க் கு நே ர் ந் த ப ய ங் க ர த்தால் இ ரா ணு வ ப ணி க் கு திரு ம் ப தய ங் கும் க ண வன்த மி ழ கத்தில் இ ரா ணு வ வீ ரரி ன் மனைவி ம ற்றும் தாயார் கொ ள் ளை யர் களா ல் கொ லை செ ய்ய ப்பட்ட நி லை யில் மீ ண் டும் பணிக்கு திரும்ப த னக் கு ப ய மாக உ ள்ள தா க இ ரா ணு வ வீ ர ர் வே த னை தெ ரி வித் து ள் ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம், கா ளையா ர்கோவில் அருகே மு டு க்கூ ர ணி கி ராமத் தை சே ர் ந்தவர் ஸ்டீபன். இந் திய-சீன எல் லை யான லடாக் பகு தியில் இ ரா ணு வ வீர ரா க ப ணி யா ற் றி வருகிறார்.

ஜூலை 14ம் திகதி வீட்டில் இருந்த இ வரது தாய் ராஜகுமாரி, மனைவி சினேகா ஆகி யோ ரை ம ர்ம நப ர்க ள் கொ லை செ ய்து 58 ப வுன் ந கை யை கொ ள் ளை ய டி த் து செ ன்ற னர்.

கு ற் ற வா ளி க ளை பி டி க்க கா ளை யார்கோ வில் கா வல்து றை சா ர்பில் 5 த னிப் ப டை அ மை க் க ப்ப ட்ட து. ச ம் ப வ ம் நடந்து 60 நா ட்க ளை கட ந் தும் இ து வ ரை யில் கு ற் ற வா ளிக ள் பி டிபட வி ல்லை.

இ து கு றித் து ஸ்டீபன் கூறு கையில், 60 நா ட் களை க டந்தும் கு ற் றவா ளிகள் பி டிப டாத து கா வ ல்து றை வி சா ர ணையில் நம்பிக்கை யின் மை யை ஏற்ப டுத்தியு ள்ளது.

மீண்டும், மீ ண்டு ம் எனது கு டு ம் பத்தி ன ரை மட்டுமே குறி வைத் து கா வ ல்து றை வி சா ரணை மே ற் கொ ள்வது வருத்தமளிக்கிறது. வி டு மு றை மு டிந்து ப ணி க் கு தி ரு ம்ப வே அ ச் ச மாக உ ள்ள து. உ யி ரு டன் இ ருக்கும் எனது குடும்ப உ று ப்பினர்க ளுக் கும் பா துகாப் பற் ற நி லை யே உ ள்ள து என கூறி யு ள்ளார்.

hey