தி ரு மண மான சில மா த த்தில் நே ர் ந் த ந டக் கக்கூ டாத ச ம்பவம்! க ண வ னை பா ர்த் து நி லைகு லை ந்து நி ன்ற பு து ப்பெ ண்தமிழகத்தில் ம னை வி க ண் மு ன்னே புது மா ப்பிள் ளை கொ டூ ர மா க வெ ட் டி க் கொ லை செ ய்ய ப்ப ட்ட சம் பவம் அ தி ர்ச் சியை ஏற் படு த்தி யுள்ள து.

க ரூரை சேர் ந்தவ ர் கு ண சே கரன். இவர், இ ள நீர் கடை வை த்து வி யா பாரம் செய்து வருகிறா ர். இவ ரது ம னைவி ரஞ்சிதம். இந்த த ம்பதிக்கு 3 மக ன் கள் மற் றும் ஒரு மகள். கு ண சேகர னின் இள நீர் க டை அரு கிலே யே அவருடைய 2-வது ம கன் கிருஷ்ணமூ ர்த்தி (27) கரும்பு ஜூஸ் கடை ந ட த்தி வந்தார்.

கிரு ஷ்ண மூர்த் திக்கும் ஷஸ்மிதா (23) என்ற பெ ண் ணுக் கும் சில மா தங் களு க்கு முன்னர் தான் தி ரும ணம் நடந்தது.

இந்நி லை யில் கு ண சே கரனும், அவருடைய ம னை வியு ம் இளநீர் வாங்குவதற்காக நேற்று அதிகாலை பொள்ளா ச்சிக் கு சென்று விட் டனர் . இத னால் கிரு ஷ் ண மூ ர்த்தியும் , ஷ ஸ்மி தாவு ம் இ ளநீர் க டை மற் றும் ஜூ ஸ் கடை யில் வி யாபா ரத் தில் ஈடுபட்டுக் கொண் டிரு ந்தனர்.

அப்போது இளநீர் க டை க்கு மோட்டார் சை க்கி ளில் வந்த 2 பேர், கிருஷ் ணமூ ர் த்தியை சர மாரியா க அ ரிவா ளால் வெ ட் டி னர். இதில், த லை மற் றும் கை களி ல் அ வ ருக் கு வெ ட் டு வி ழு ந் தது. பின் ன ர் அவர்கள் அ ங்கி ரு ந்து த ப்பி செ ன்று விட்டனர். தன் க ண் முன் னே கணவர் வெ ட் ட ப்ப ட்டு இ ரத் த வெ ள் ளத் தில் து டி ப்ப தை பா ர்த் த ஷ ஸ் மி தா நி லை கு லை ந்து க த றி அ ழு தா ர்.

பின்னர், அருகில் உள் ளவர்கள் து ணை யுடன் ஆ ம்பு லன் ஸ் மூலம் அ ருகி ல் உள்ள த னி யார் மரு த் து வம னை க்கு கணவரை கொண்டு செ ன் று சே ர்த் தார். அங்கு சி கி ச் சை பல ன் இ ன்றி அவர்
பரி தா பமா க உ யி ரி ழந் தார்.

இந்த ச ம்பவம் தொடர்பா க பொ லி சார் வ ழ க்குப்ப தி வு செய்து கி ரு ஷ் ண மூர்த்தி கொ லை க்கா ன கார ணம் கு றி த்து ம் கொ லை யா ளி கள் குறித்தும் வி சார ணை நடத்தி வ ரு கி ன்ற னர்.

hey