வவுனியாவில் வி பச்சா ரத்தில் ஈடுபட்ட மூன்று பெண்கள் கைதுவவுனியா நகரில் வி ப ச்சார நடவடிக்கை ஈடுபட்டிருந்தனர் என்ற கு ற்றச் சா ட்டில் மூன்று பெண்களை வவுனியா பொ லிஸார் நேற்று கைது செய்துள்ளனர்

வவுனியா நகரில் வி பச்சாரம் அதிகரித்து வருவதினையடுத்து அதனை க ட்டுப்படுத்தும் முகமாக வவுனியா பொலிஸார் விசேட ரோந்து நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

இதன் போது வி பச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் என்ற குற் றச்சா ட்டில் மூன்று பெண்களை பொலிஸார் கைது செய்தனர்.

அவர்களிடம் வி சாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதுடன் அவர்களை வவுனியா மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றத்திலும் ஆயர்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கையினை பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey