3 மனைவி… 4 குழந்தைகள்! இ ள ம் பெ ண் ணை பேஸ்புக்கில் பேசி ம யக் கி க ட த்தி சென்ற 42 வயது நபரைப் பற்றி தி டு க்கி டும் தகவல்இந்தியாவில்

இந்தியாவில் கா ண மல் போன இ ளம் பெ ண் வி வகா ரத்தில் கை து செய்யப்பட்டுள்ள நபரைப் பற்றி பல தி டுக் கி டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

உத்திரப்பிரதேசத்தில் கடந்த 3-ஆம் திகதி இளம் பெ ண் ஒருவர் கா ண மல் போ யுள் ளார். இதனால் அப்பெ ண் ணின் கு டும்பத்தினர் கா வல்நி லை யத்தில் கொ டுத்த பு கா ரின் அ டி ப்படை யில் பொ லிசார், பல கு ழுக்களாக பி ரிந்து கா ண மல் போ ன பெ ண் ணை தேடி வந் துள்ளனர்.

அப்போது வி சார ணையில் குறித்த பெண் அப்துல்லா எ ன்பவருடன் இருப்பது க ண்டுபி டிக்கப்பட்டது. தொ டர்ந்து நடத்தப்பட்ட வி சார ணையில், அ ப்துல்லா என்ற நபருக்கு 42 வயது எனவும், மீ ரட்டை சேர்ந்த இவருக்கு ஏற்கனவே 3 ம னைவிகள் நா ன்கு கு ழந்தைகள் இருப்பது தெ ரியவந்தது.

மேலும், அவர் பேஸ்புக்கில் அமன் சவுத்ரி என்ற பெயரில் புதிய க ணக்கை துவங்கி, தன்னுடைய வயதைக் கு றைத்துக் கா ண்பிப்பதற்காக வி க் வை த்து பு கைப்படங்கள் பதி விட்டு வந்துள்ளார்.

அப்போது தான் கா ணமல் போன இ ளம் பெ ண்ணுக்கு அப் துல்லா அ றிமுகமாகியுள்ளார். அதன் பின், குறித்த பெ ண்ணை கா தலிப்பதாகவும், தி ருமணம் செய்து கொ ள்வதாகவு ம் கூறி, க ட த் தி சென்று பா லி யல் வ ன் கொ டு மை செய்துள்ளார்.

இதையடுத்து அந்தப் பெ ண் ணை மீட்ட பொ லிசார், பெ ற்றோ ரிடம் ஒ ப் படைத்து அப் துல்லாவை கைது செய்து தொடர்ந்து வி சாரணை மே ற்கொ ண்டு வரு கி ன்றனர்.

hey