பி டிப்ப ட்ட சி றுத் தையை வெ று ப் பே ற் றிய நபர்.. வி னை யான விளையாட்டு: தி கி ல் வீடியோபி டிப்ப ட்ட சி றுத் தையை

இந்தியாவில் கூ ண் டில் பி டி ப்ப ட்ட சி றுத் தையி டம் வே டிக் கை கா ட்டிய ந பர் ப டுகா யம டை ந் தார்.

கர்நாடகா, திப்தூரில் உள்ள தும்கூரிலே இ ச் ச ம் ப வ ம் நி கழ்ந்துள்ளது. குறித்த வீடியோவில், அப்பகுதியில் சுற் றிதி ரிந்த சிறுத்தையை பிடிக்க வைத்திருந்த கூ ண்டில் ஐ ந்தாறிவு ஜீவன் சி க் கி யுள்ளது.

இந்நிலையில், அங்கு கூடிய நபர்களில் ஒருவர், கூண்டில் சி க் கியச் சிறுத்தையிடம் கு ச்சி வி ட்டு வெ றுப்பே ற்றி யு ள்ளார். கு ச்சி யை வா யா ல் க டி த் து சி றுத் தை, ப லமாக இ ழுக் க, அந்த நபர் சி றுத் தையின் கூ ண்டி ற்கு அருகே வி ழுந் துள் ளார்.

உடனே சி றுத்தை அவரை தா க் கியு ள்ளது. எனினும், அங்கிருந்தவர்கள் அவரை உ டனே மீ ட்டு உ யி ரை கா ப்ப ற் றியு ள்ள னர்.

hey