கனரக வாகன சாரதி உரிமங்களுக்கு சி றுநீ ர் ப ரிசோ தனை கட்டாயம் – அரசாங்கம் அறிவிப்புகனரக வாகனம் அல்லது வணிக வாகன சாரதி உரிமங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மது அல்லது மது அல்லாத போ தைப்பொ ருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்களா என்பதை கண்டறிய சிறப்பு சி றுநீர் பரிசோ தனை கட் டாயமாக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

விண்ணப்பதாரர் ஏதேனும் ஆல்கஹால் உட்கொண்டுள்ளாரா என்பதை அறிய சோத னைச் சா வடிகள் அல்லது சாலைத் த டைகளில் தற்போது ம ருத்துவ ப ரிசோ தனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

“முச்சக்கர வண்டி மற்றும் பே ருந்துகளை ஓட்டுபவர்கள் ம து அல்லாத போ தைப்பொருகளை பயன்படுத்துவதாக மக்க ளிடமிருந்து எங்களுக்கு பல மு றைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளன.

ஒரு நபர் ஆல்கஹால் அல்லாத போ தைப்பொ ருள் பயன்படுத்தியிருந்தால் சாதாரண ஆல்கஹால் சோ தனைகள் வெ ளிப்படுத்தாது. எனவே, சிறப்பு சி று நீ ர் ப ரி சோ தனை மேற்கொள்ளப்படும், ”என்று அமைச்சர் கூறினார்.

புதிய சோ தனை யானது, நபர் எந்தவொரு மது அல்லாத போ தைப்பொருளையும் உட் கொண்டுள்ளாரா என்பது ப ரிசோ தனையின் போது மட்டுமல்ல, முந்தைய மாதங்களிலும் பயன்படுத்தியுள்ளாரா என்பதையும் காட்டும்.

இதற்கிடையில், கனரக வாகனம் அல்லது வணிக வாகன வாரதி உ ரிமங்களைப் பெ றுவதற்கான செலவைக் குறைக்க போ க்குவரத்து அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடு க்கும்” என அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

hey