பிரித்தானியாவில் கு டிகா ர கணவனுடன் திருமண உறவை மு றி த்துக் கொண்ட இந்திய பெ ண்: ப ழிவா ங்க கணவன் செய்த வெ றி ச்செ யல்கு டி கா ர கணவனுடனான தி ருமண உ றவை மு றி த்துக் கொண்ட ஒரு இ ளம்பெ ண்ணை கொ டூர மா க க த் தியால் கு த் தி கொ லை செய்துள்ளார் அ வரது க ணவர்.

இந்தியாவிலிருந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்காக பிரித்தானியா சென்று வாழ்ந்துவந்த குடும்பம் பிரவீன் பாபுவின் குடும்பம்.

பாபுவின் மகள் பாவினி (21)க்கு இந்தியாவிலிருந்து ஒரு மணமகனை தேர்வு செய்து, அவரை பிரித்தானியாவுக்கு அழைத்துவந்து, திருமணம் செய்வித்து, ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளார் பாபு

ஆனால் பாவினியின் கணவனான ஜிகுகுமார் சோர்தி (23) கு டி கா ரராக இருந்துள்ளார். அதனால் ச மீப த்தில் அ வருடனான திருமண உறவை மு றித் துக்கொண்டார் பாவினி.

அடுத்த நாள் வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்த ஜிகுகுமார், லைசெஸ்டரில் பாவினி இருந்த வீட்டுக்கு க த் தி யுடன் சென்றுள்ளார்.

வீட்டில் பாவினியும் அவரது தாயும் மட்டும் இருந்த நிலையில், பாவினியின் நெ ஞ்சில் கத்தியால் கு த் தியுள்ளார் ஜிகுகுமார்.

எப்படியாவது தப்பிவிடவேண்டும் என எண்ணிய பாவினி, இன்னொரு கு த் து வி ழுவதை த விர் ப்பதற் காக சு ரு ண்டு ப டு த்து க்கொள் ள, அவரது முழ ங்கா லிலும், மு து கிலும் கு த் தியுள்ளார் ஜி கு குமார்.

பாவினியின் தாய், அவளை விட்டுவிடு, என்னை வேண்டுமானால் கொ ன் றுவி டு என க தறி க ண் ணீ ர் வி ட் டி ருக்கிறார்.

பாவினியின் உ யிர் பெ ற்ற தா ய் க ண் முன்னே பிரிய, அ ங்கிருந்து வெளியேறிய ஜிகுகுமார், கத்தியை தெ ருவில் வீ சிவிட் டு, ஓ ட்டம் பிடி த்தி ருக் கிறார்.

என்றாலும் இரண்டு மணி நேரத்திற்குப்பின் பொலிசில் ச ரண டை ந்த ஜிகுகுமார், தன் வா ழ்க்கையே பா ழா கிப்போ னதாக தெ ரிவித் துள்ளார்.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை, ஏழு பெ ண் நீதிபதிகள் மற்றும் ஐந்து ஆண் நீ திபதிகள் அடங்கிய நீதிபதிகள் அமர்வு ஒன்று, ஜிகுகுமார் கு ற்றவா ளி என முடிவு செய்தது. லைசெஸ்டர் க்ரௌன் நீ திமன்றத்தில் நாளை ஜிகுகுமாருக்கு ஆ யுள் த ண் டனை வி திக்கப்பட உ ள்ளது.

தா ங்கள் த வமிருந்து பெற் றதால் பாவினியை தங்கள் குடும்பத்தின் லட்சுமி என கருதி வந்த குடும்பம், மகிழ்ச்சி என்னும் செ ல்வத்தை இ ழந்து த விக்கிறது.

பா வி னி பேசிய முதல் வார்த்தை அம்மா என்பதாம், அதே போல, தன் தா யின் ம டியில் உ யிர் து றக் கும்போதும் அவர் அம்மா என அ ழைத்தபடி உ யிர் து றந் ததை சொல்லிச் சொ ல்லி க தறு கிறது அவரது குடும்பம்.

hey